TRỘN 100ML DUNG DỊCH CÓ PH=1 GỒM HCL VÀ HNO3

     
*

Trộn 100ml đ gồm pH=1 tất cả HCL và HNO3 cùng với 100ml dd NAOH nồng độ a (mol/l) thu 200ml dd pH=12. Quý giá a?

A.0.15 B.0.30 C.0.03 D.0.12


*

Dung dịch HCl với HNO3 bao gồm pH=1: => = 10^-1 (mol/l) =>Σ nH+ = 10^-1*0.1 = 0.01(mol) +nNaOH = 0.1a (mol) NaOH => Na+ + OH- 0.1a.........0.1a.......0.1a(mol) =>nOH- = 0.1a (mol) _Sau bội phản ứng chiếm được dung dịch có pH = 12: +pH = 12:môi trường gồm tính bazơ => bazơ dư , axit hết. +pH = 12 => pOH = 14 - 12 = 2 => = 10^-2 (mol/l) =>nOH- dư = 10^-2*0.2 = 2*10^-3 (mol) H+ + OH- => H2O 0.01....0.1a 0.01....0.01........0.01(mol) ..0....0.1a - 0.01.0.01(mol) =>nOH- dư = 0.1a - 0.01 = 2*10^-3 (mol) 0.1a = 0.012 a = 0.12 Vậy a = 0.12 (M)

=> D đúng


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Trộn 100ml dd gồm pH=1 gồm HCl cùng HNO3 với 100ml dd NaOH độ đậm đặc a (mol/l) thu được 200ml dd tất cả pH=12. Giá trị của a là (biết trong mọi dd =10-14 )

A.

Bạn đang xem: Trộn 100ml dung dịch có ph=1 gồm hcl và hno3

0,15

B. 0,30

C. 0,03

D. 0,12


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án D

pH =1 => = 0,1 =>nH+ = 01.01 = 0,01 mol.

nOH- = 0,1a

pH =12 => = 10-12 => =10-2 =>nOH- dư = 0,01.(0,1+0,1) = 0,002 mol

=> 0,1a - 0,01 = 0,002 => a = 0,12.


Đúng 0

Bình luận (0)

Trộn 100ml dung dịch tất cả pH =1 bao gồm HCl và HNO3 cùng với 100ml hỗn hợp NaOH nồng độ a mol/l thu được 200ml dung dịch gồm pH=12 quý giá của a là


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa họcChương 1. Sự năng lượng điện li
1
0
GửiHủy

Dung dịch axit lúc đầu có = 0,1 M

⇒ nH+= 0,1.0,1 = 0,01 mol

Dung dịch sau phản nghịch ứng tất cả pH = 12

⇒ dư bazơ và tất cả pOH =14 – 12 = 2

= 0,01M

⇒ nOH− dư = 0,002 mol

Phản ứng trung hòa:

nH+phản ứng = nOH−phản ứng = 0,01 mol

⇒ nNaOH ban đầu = nOH−phản ứng + nOH− dư

= 0,01 + 0,002 = 0,012 mol

⇒ a = 0,12M


Đúng 2

Bình luận (0)

Trộn 100ml dung dịch bao gồm pH=1 bao gồm HCl và HNO3 cùng với 100ml hỗn hợp NaOH nồng độ a (mol/l) chiếm được 200ml dung dịch bao gồm pH=12 . Quý giá của a là ?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 5: luyện tập axit, bazơ và muối. Phản ứng trao...
1
0
GửiHủy

Ta có: (pH=1Rightarrowleft=0,1Rightarrow n_H^+=0,1.0,1=0,01left(mol ight))

Sau pư, pH = 12 ⇒ OH- dư.

(Rightarrowleft_left(dư ight)=frac10^-1410^-12=0,01Rightarrow n_OH^-left(dư ight)=0,01.0,2=0,002left(mol ight))

PT ion: (H^++OH_left(pư ight)^- ightarrow H_2O)

_______0,01 → 0,01 (mol)

(RightarrowSigma n_OH^-=0,01+0,002=0,012left(mol ight))

(Rightarrowleft=frac0,0120,1=0,12M=a)

Bạn tìm hiểu thêm nhé!


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

1. đến 50ml dd tất cả hổn hợp NaOH 0,01M với Ba(OH)2 0,005M chức năng với 50ml dd HCl 0,015M sau thời điểm ơi chấm dứt thu đc 100ml dd X. Quý giá pH của X là?

2. Trộn 100ml dd HCl 0,002M với 200ml dd H2SO4 độ đậm đặc x (mol/ lít) thu đc 300 mL dd X gồm pH = 2,7. Quý giá của x ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây

A. 0,02

B.0,01

C.0,002

D.0,001


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa họcHóa học tập 11
1
1
GửiHủy

Bài 1:

Ta có: (Sigma n_OH^-=n_NaOH+2n_Baleft(OH ight)_2=0,05.0,01+0,05.0,005.2=0,001left(mol ight))

(n_H^+=n_HCl=0,05.0,015=0,00075left(mol ight))

PT ion: (OH^-+H^+ ightarrow H_2O)

______0,001__0,00075 (mol)

⇒ OH- dư. NOH- (dư) = 2,5.10-4 (mol)

(Rightarrowleft=frac2,5.10^-40,1=2,5.10^-3MRightarrowleft=4.10^-12M)

(Rightarrow pHapprox11,4)

Bài 2: Đáp án D

Giải:

Ta có: (Sigma n_H^+=n_HCl+2n_H_2SO_4=0,1.0,002+0,2.2.x=2.10^-4+0,4xleft(mol ight))

(Rightarrowleft=frac2.10^-4+0,4x0,3M)

(Rightarrow pH=-logleft(frac2.10^-4+0,4x0,3 ight)=2,7)

(Rightarrow xapprox9,964.10^-4approx10^-3)

Bạn xem thêm nhé!


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

trộn 100ml dd tất cả ph=1 bao gồm hcl cùng hno3 cùng với 100ml dd koh a M thu được 200 ml dd x gồm ph=12 tính a


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 3: Sự điện li của H2O - pH - Chất thông tư axit...
2
0
GửiHủy

(n_H^+=left.V=10^-1.0,1=0,01left(mol ight))

(n_OH^-=0,1aleft(mol ight))

(n_OH^- ext dư=left.V=10^-2.left(0,1+0,1 ight)=0,002left(mol ight))

Ta có: 

(n_OH^--n_OH^- ext dư=n_H^+)

(Leftrightarrow0,1a-0,002=0,01)

(Leftrightarrow a=0,12)


Đúng 2

Bình luận (0)

(=0,1M\Rightarrow n_H^+=0,1.0,1=0,01(mol)\pH=12 o pOH=14-12=2\Rightarrow =0,01\Rightarrow n_OH^-=0,002(mol)\H^+ +OH^- o H_2O\n_NaOH=0,01+0,002=0,012(mol)\Rightarrow a=0,12M)


Đúng 1
Bình luận (0)

Cho 100ml dd axit HCl chức năng với 100ml dd NaOH chiếm được dd có pH=12. Nồng độ mol/l của dd NaOH ban đầu là 


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcChương 1. Sự năng lượng điện li
1
0
GửiHủy

(H^++OH^- ightarrow H_2O)

Vì hỗn hợp sau bội phản ứng pH=12

=> OH- dư

=> (pOH=14-12=2)

=> (left=10^-2M)

=> (n_OH^-left(dư ight)=10^-2.0,2=2.10^-3)

Đề thiếu nên không tính được centimet của NaOH ban đầu 

 


Đúng 2

Bình luận (0)

Trộn 100ml dung dịch bao gồm PH =1 bao gồm hcl cùng h2so4 loãng cùng với 100ml hỗn hợp NAOH aM thu được 200 ml hỗn hợp 500ml dd co PH=12. Gia trị của a là


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa họcChương 1. Sự năng lượng điện li
1
0
GửiHủy

DD HCl + H2SO4: pH=1=>=0,1M => nH+=0,1*0,1=0,01mol

DD NaOH: nOH-=a*0,1 mol

pH sau pứ =12=> môi trường bazo => =10-2 M=0,01M

=> nOH- dư=0,01*0,2=nOH--nH+

0,002=a*0,1-0,01 => Giải ra a=...

Xem thêm: Cảm Nhận Nhân Vật Ngô Tử Văn Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên


Đúng 1

Bình luận (0)
Cho dd X cất H2SO4 mật độ xM, dd Y cất NaOH độ đậm đặc yM. Trộn 100ml dd X với 200ml dd Y chiếm được 300ml dd Z. Để trung hòa được 100ml dd Z phải 80ml dd HCl độ đậm đặc 0,5M. Phương diện khác, trộn 200ml dd X cùng với 100ml dd Y nhận được 300ml dd T. Hiểu được 100ml dd T tác dụng đầy đủ với 0,405g Al. Khẳng định x với y.
Đọc tiếp

Cho dd X chứa H2SO4 nồng độ xM, dd Y chứa NaOH nồng độ yM.

Trộn 100ml dd X với 200ml dd Y thu được 300ml dd Z. Để trung hòa - nhân chính được 100ml dd Z buộc phải 80ml dd HCl độ đậm đặc 0,5M. 

phương diện khác, trộn 200ml dd X cùng với 100ml dd Y thu được 300ml dd T. Biết rằng 100ml dd T tác dụng toàn vẹn với 0,405g Al.

Xác định x với y.


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy
Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 có HCl cùng HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a (mol/l) thu được 200 ml dung dcó pH = 12. Giá trị của a là : A. 0,15 B. 0,30 C. 0,03. D. 0,12.
Đọc tiếp

Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH = 1 bao gồm HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) chiếm được 200 ml dung dcó pH = 12. Cực hiếm của a là :

A. 0,15

B. 0,30

C. 0,03.

D. 0,12.

Xem thêm: 1 Hộp Có 5 Bi Xanh - Trong Một Hộp Có 5 Bi Xanh Và 4 Bi Đỏ


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án D

nH+ = 0,1.0,1= 0,01

Trong dụng dịch sau phản ứng tất cả nOH- = 0,01 .0,2=0,002

⇒ nOH- lúc đầu = n H+ + n OH-dư =  0,01+0,002=0,012

⇒ a = 0,012 ÷ 0,1 =0,12

Đáp án D.


Đúng 0

Bình luận (0)