TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9

     

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ reviews đến bạn tổng đúng theo từ vựng tiếng Anh lớp 9 chi tiết nhất. Cùng theo dõi nhé!
Bạn đang xem: Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 9

Như họ đã biết, lớp 9 là thời điểm chuẩn bị chuyển cấp, bởi vì vậy, câu hỏi nắm chắc kiến thức các môn học một cách hệ thống rất quan lại trọng. Nó giúp cho bạn dễ tổng hợp cùng ghi nhớ, ôn tập loài kiến thức.

Xem thêm: Bé 3 Tháng Nặng Bao Nhiêu Kg Là Vừa Đủ Tiêu Chuẩn ? Bé 3 Tháng Nặng Bao Nhiêu Kg Là Vừa Đủ Tiêu ChuẩnXem thêm: Những Tình Huống Khó Xử Trong Cuộc Sống, Access Denied, Những Tình Huống Khó Xử Trong Cuộc Sống

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ trình làng đến các bạn tổng đúng theo từ vựng giờ Anh lớp 9 kì I đầy đủ, chi tiết. Hãy theo dõi và quan sát nhé!


Tổng đúng theo Từ Vựng giờ Anh Lớp 9 Mới

*
*
Tổng hợp Từ Vựng giờ đồng hồ Anh Lớp 9 Mới

Trong lịch trình tiếng Anh bắt đầu lớp 9, bạn sẽ được khám phá các Unit sau:Unit 1: Local Environment – môi trường thiên nhiên địa phươngUnit 2: đô thị Life – cuộc sống thành thịUnit 3: Teen stress và pressure – Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu thốn niênUnit 4: Life in the past – cuộc sống ngày xưaUnit 5: Wonders of Viet nam – Wonders Of Viet nam – Kì quan lại của Việt NamUnit 6: Viet Nam: Then and Now – Việt Nam: rất lâu rồi và bây giờUnit 7: Recipes & Eating habits – bí quyết và thói quen ăn uốngUnit 8: Tourism – Du lịchUnit 9: English In The World – giờ đồng hồ Anh trên thế giớiUnit 10: Space Travel – Du hành ko gianUnit 11: Changing Roles In Society – chuyển đổi vai trò trong xóm hộiUnit 12: My Future Career – nghề nghiệp tương lai của tôi

Sau đây là cụ thể từ vựng các unit từ là một đến 5 thuộc học tập kì I:

Unit 1: Local Environment – môi trường thiên nhiên địa phương

VocabularySpellingMeaning
Attraction (n)/ə’trækʃn/Điểm hấp dẫn
Workshop (n)/’wɜ:kʃɒp/Xưởng
Handicraft (n)/’hændikrɑ:ft/Sản phẩm thủ công
Artisan (n)/ɑtɪ:’zæn/Thợ có tác dụng nghề thủ công
Craft (n)/krɑ:ft/Nghề thủ công
Craftsman (n)/’krɑ:ftsmən/Thợ làm đồ thủ công
Preserve (v)/prɪ’zɜ:v/Bảo tồn, giữ gìn
Team-building (n)/’ti:m bɪldɪŋ/Xây dựng ý thức đội nhóm
Drumhead (n)/drʌmhed/Mặt trống
Frame (n)/freɪm/Khung
Embroider (v)/ɪm’brɔɪdə(r)/Thêu
Lacquerware (n)/’lækəweə(r)/Đồ sơn mài
Layer (n)/’leɪə(r)/Lớp (lá,…)
Conical hat (n)/ˈkɒnɪkl/ /hæt/Nón lá
Mould (v)/məʊld/Đổ khuôn
Sculpture (n)/’skʌlptʃə(r)Đồ điêu khắc, điêu khắc
Marble sculpture/ˈmɑːbl ˈskʌlptʃər/Điêu tương khắc đá
Thread (n)/θred/Chỉ, sợi
Face up to/feɪs ʌp tu/Đối mặt, giải quyết
Set up (v)/set ʌp/Tạo dựng
Take over (v)/teɪk əʊvə/Kế nhiệm
Minority ethnic (N)/maɪˈnɒrəti/ /ˈeθnɪk/Dân tộc thiểu số
Từ Vựng Unit 1

Unit 2: thành phố Life – cuộc sống thành thị

VocabularySpellingMeaning
Urban (n)/ˈɜːbən/Thuộc đô thị
Skyscraper (n)/ˈskaɪskreɪpə/Tòa nhà cao chọc trời
Downtown (adj)/ˌdaʊnˈtaʊn/Thuộc trung thực tình phố, khu vực thương mại
Multicultural (adj)/ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/Đa văn hóa
Fabulous (adj)/ˈfæbjələs/Tuyệt vời
Forbidden (adj)/fəˈbɪdn/Bị cấm
Affordable (adj)/əˈfɔːdəbl/Giá cả phải chăng
Urban sprawl (n)/ˈɜːbən sprɔːl/Sự city hóa
Dweller (n)/ˈdwelə/Cư dân
Stuck (adj)/stʌk/Mắc kẹt
Grow up (v)/ɡrəʊ ʌp/Lớn lên
Negative (adj)/ˈneɡətɪv/Tiêu cực
Conflict (n)/ˈkɒnfl ɪkt/Xung đột
Conduct (v)/kənˈdʌkt/Thực hiện
Wander (V)/ˈwɒndə/Đi lang thang
Asset (n)/ˈæsɛt/Tài sản
For the time being/fə(r) ðə taɪm ˈbiːɪŋ/Lúc này
Từ Vựng Unit 2

Unit 3: Teen stress & pressure – Áp lực và stress tuổi thiếu niên

VocabularySpellingMeaning
Adolescence (n)/ˌædəˈlesns/Giai đoạn vị thành niên
Adulthood (n)/ˈædʌlthʊd/Giai đoạn trưởng thành
Independence (n)/ˌɪndɪˈpendəns/Độc lập
Confident (adj)/ˈkɒnfɪdənt/Tự tin
Concentrate (v)/kɒnsntreɪt/Tập trung
Embarrassed (adj)/ɪmˈbærəst/Xấu hổ
Emergency (n)/iˈmɜːdʒənsi/Khẩn cấp
Frustrated (adj)/frʌˈstreɪtɪd/Bực bội
Depressed (adj)/dɪˈprest/Tuyệt vọng
Tense (adj)/tens/Căng thẳng
Helpline (n)/ˈhelplaɪn/Đường dây nóng hỗ trợ
Risk taking (n)/rɪsk teɪkɪŋ/Liều lĩnh
Self-aware (adj)/self-əˈweə(r)/Tự nhấn thức
Self-disciplined (adj)/self-ˈdɪsəplɪnd/Tự rèn luyện
Left out (adj)/left aʊt/Cảm thấy bị vứt rơi
Life skill (n)/laɪf skɪl/Kĩ năng sống
Cognitive skill (n)/ˈkɒɡnətɪv skɪl/Kĩ năng tứ duy
Informed decision (n)/ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/Quyết định gồm cân nhắc
Resolve conflict (v)/rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt/Giải quyết xung đột
Từ Vựng Unit 3

Unit 4: Life in the past – cuộc sống ngày xưa

VocabularySpellingMeaning
Pass on/pɑːs ɒnKể lại, truyền lại
Facility (n)/fəˈsɪləti/Phương tiện, thiết bị, điều kiện
Igloo (n)/ˈɪɡluː/Lều tuyết
Domed (adj)/dəʊmd/Hình vòm
Dogsled (n)/ˈdɒɡsled/Xe chó kéo
Illiterate (adj)/ɪˈlɪtərət/Thất học
Occasion (n)/əˈkeɪʒn/Dịp
Street vendor (n)/striːt ˈvendə(r)/Người bán sản phẩm rong
Strict (adj)/strɪkt/Nghiêm khắc
Treat (v)/triːt/Cư xử
Face khổng lồ face/feɪs tʊ feɪs/Đối phương diện với
Snack (n)/snæk/Đồ ăn uống vặt
Eat out (v)/iːt aʊt/Ăn ngoài
Entertain (v)/ˌentəˈteɪn/Giải trí
Loudspeaker (n)/ˌlaʊdˈspiːkə(r)/Loa
Bare-footed (adj)/beə(r)-fʊtɪd/Chân đất
Act out (v)/ækt aʊt/Đóng, vai diễn
Behave (v)/bɪˈheɪv/Biết cư xử
Từ Vựng Unit 4

Unit 5: Wonders of Viet nam – Wonders Of Viet nam – Kì quan liêu của Việt Nam

VocabularySpellingMeaning
Paradise (n)/ˈpærədaɪs/Thiên đường
Picturesque (adj)/ˌpɪktʃəˈresk/Đẹp như tranh, tạo ấn tượng
Spectacular (adj)/spekˈtækjələ(r)/Đẹp ngoạn mục
Breathtaking (adj)/ˈbreθteɪkɪŋ/Ngoạn mục
Structure (n)/ˈstrʌktʃə(r)/Công trình xây dựng
Monuments (n)/ˈmɒnjumənt/Tượng đài
Heritage (n)/ˈherɪtɪdʒ/Di sản
Palace (n)/ˈpæləs/Cung điện
Fortress (n)/ˈfɔːtrəs/Pháo đài
Complex (n)/ˈkɒmpleks/Khu liên hợp, quần thể
Tomb (n)/tuːm/Ngôi mộ
Man-made (adj)/ˌmæn ˈmeɪd/Nhân tạo
Honour (v)/ˈɒnə(r)/Tôn kính
Religious (adj)/rɪˈlɪdʒəs/Thuộc tôn giáo
Pilgrims (n)/ˈpɪlɡrɪmz/Những người hành hương
Cavern (n)/ˈkævən/Hang, động
Astounding (Adj)/əˈstaʊndɪŋ/Làm sững sờ
Severe (adj)/sɪˈvɪə(r)/Khắc nghiệt
Rickshaw (n)/ˈrɪkʃɔː/Xích lô
Conserve (v)/kənˈsɜːv/Bảo tồn
Từ Vựng Unit 5

Download từ Vựng tiếng Anh Lớp 9 PDF

Ngoài kiến thức và kỹ năng từ vựng tiếp anh mới lớp 9, bạn cũng có thể tham khảo trọn cỗ từ vựng cả năm học chương trình tiếng Anh 9 sách cũ có 11 unit cực hay để không ngừng mở rộng vốn từ và hiểu biết. Dưới đấy là link thiết lập tài liệu:

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1fblI4ixtU1Q21S1AF3gIjZoSvEWYhGrN/view

Lời kếtHy vọng bài viết trên đã rất có thể giúp các bạn tổng hợp từ vựng giờ Anh lớp 9 để thuận tiện ôn tập với học tập hơn. Thuộc đón đợi những bài viết chia sẻ tiếp sau về học tiếng Anh của KISS English nhé! Chúc bạn học tốt!