Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

     

Trang chủ » Một Phân Số Có Tổng Của Tử Số Và Mẫu Số Là 37 Tử Số Bé Hơn Mẫu Số 5 đơn Vị Tìm Phân Số đó » Câu Hỏi: Tìm Phân Số Có Tổng Tử Số Và Mẫu Số Bằng 25 ... - TopLoigiai


Câu hỏi: Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25, mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Trả lời 

*

Cùng Top lời giải tìm hiểu

Mục lục nội dung

1. Khái quát về phân số 

2. Tính chất cơ bản của phân số

3. Bài tập về phân số

1. Khái quát về phân số 

*

2. Tính chất cơ bản của phân số

Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Bạn đang xem: Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

*

3. Bài tập về phân số

Câu 1: Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

B. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số đã cho

C. Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì bé hơn 1

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Hướng dẫn

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 00 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 00 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

- Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì bé hơn 1.

Xem thêm: Các Bài Toán Tìm Chữ Số Tận Cùng Của Một Tích : Kết Quả Có Chữ Số Tận Cùng Là

Vậy tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì bé hơn”. Theo con, Hoa nói đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp 2 Anken Đồng Đẳng Kế Tiếp Nhau Tác Dụng Với Nước

Vậy Hoa đã nói sai.


Từ khóa » Một Phân Số Có Tổng Của Tử Số Và Mẫu Số Là 37 Tử Số Bé Hơn Mẫu Số 5 đơn Vị Tìm Phân Số đó