35 đề thi ioe lớp 5 năm 2022

     

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 vòng 1 mang lại vòng 35 giúp các em làm cho quen với các dạng bài bác tập tiếng Anh thường chạm chán trong đề thi IOE lớp 5. Từ đó sẽ chuẩn bị thật giỏi kiến thức, để tham gia những vòng thi IOE đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: 35 đề thi ioe lớp 5 năm 2022

Bên cạnh đó, những em học sinh còn có thể đọc thêm những bài xích tập viết lại câu thường gặp mặt trong bài bác thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5. Còn những em học sinh lớp 4 bao gồm thể đọc thêm bộ tư liệu Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35.


Đề luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 - Vòng 1

Bài 1: Choose the correct answer

1. Are you a student or a teacher?a. Yes, I am b. No, I am not c. I"m a student d. Yes, I

2. ........down, please!a. Sit b. Open c. Close d. Stand

3. ........up please !a. Sit b. Xuất hiện c. Close d. Stand

4. What is .........favourite colour ? I like red.a. His b. Her c. Your d. You

5. Whose book is this?a. It"s me b. It"s her c. It"s him d.It"s mine

6. Choose a word which has different part of pronunciation:a. Vì chưng b. Mother c. Brother d. Sometime

7. What are ........? They are my books.a. It b. This c. That d. These

8. Can you drink........? Yes, I can.a. Orange juice b. Rice c. Chicken d. Bread

9. I am .....a picture now.a. Writing b. Playing c. Singing d.drawing

10. Tick the odd one outa. Picture b. Red c. Black d. Green

Bài 2: Fill in the blank

1. Subje...t 2. Doc...or 3. H...ad 4. J...ans 5. Cour...e6. Sund...y 7. E...d 8. Th...ee 9. Ha...f 10. ..limb


Bài 3: Matching

1. Coconut 2. Grape 3. Badminton 4. Enlgand 5.desktop6. Táo bị cắn dở 7. Volleyball 8. Bus-stop 9. Schoolyard 10. Bottlesa. Cầu lông b. Nho c. Sân trường d. Vương quốc anh e. Màn hìnhf. Bóng chuyền g. Bến xe cộ buýt h. Chai i. Hãng apple j. Dừa1........2.........3.........4.........5...........6.........7..........8...........9........10..........

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 - Vòng 2

Bài 1: Commplete the sentences

1. Hello, my name"s Kate. I am ten .......old.2......... Are you? I"m fine, thanks.3. There .......one living room and one kitchen in my house.4........do you go after school.

Bài 2: Arrange the sentences

1. English sing song? you Can________________________________________________________________

2. Name? her What is________________________________________________________________

3. Ten years am old. I ________________________________________________________________

4. My pen friend. New is This________________________________________________________________

5. Up get 6.30 . I at________________________________________________________________

6. Is job? What your________________________________________________________________

7. Would you orange juice? like some________________________________________________________________


8. Ha Noi. I am from________________________________________________________________

9. Animals like? does What Nam________________________________________________________________

10. My name is Hung Quan________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. Tirede 2. Moother 3. Reda 4. Sciensce 5. Vietneamese6. Ugely 7. Engliesh 8. Memmber 9. Americean 10. Helsp

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 - Vòng 3

bài bác 1: Maching

1. Hippo 2. Christmasday 3. Stadium 4. Blackboard 5. Clouds6. National day 7. Carpark 8. Bathroom 9. Crocodile 10. Inkpota. Sân di chuyển b. Phòng tắm giặt c. Cá sấu d. Vị trí đậu xe e. Lễ nô enf. đám mây g. Bình mực h. Trâu nước i. Bảng black j. Ngày độc lập1.......2........3...........4..........5..........6..........7.........8..........9.........10..........

Bài 2: Fill in the blanks

1. Fi..d 2. Do..n 3. T..wn 4. Be..low 5. H..lp6. Bl..e 7. W..fe 8. Num..ber 9. Ki..chen 10. B..ach

Bài 3: Choose the correct answers

1. My house is .......

Xem thêm: Nguyễn Du Và Truyện Kiều - Giá Trị Trường Tồn Vượt Không Gian Và Thời Gian

a. This b. That c. Big d. Many

2. Who"s .......?- It"s my friend, Nam.

a. That b. His c. Her d. It

3. Can I borrow .........?

a. Your marker b. These marker c. The teacher d. The pink

4. May I come in? .............

a. Thanks b. Bye c. Sure d. Yes, you are

5. He can play football........ He can"t dance.

a. But b. Và c. Because d. When

Đề luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 - Vòng 4

Bài 1: Fill in the banks

1.I am having a birthday các buổi party ………..my friends.2.I……morning exercises everyday.3.The maps are n…..r the pictures.4.What bởi vì your friends have ? ………have some chalk.5.………old are you ? I’m twelve.

Xem thêm: Review Top 5 Máy Bơm Nước Chạy Xăng Trung Quoc, Máy Bơm Nước Chạy Xăng Trung Quốc Yokohama Yk50 2


Bài 2: Arrange the words

1. How football ? play do you often________________________________________________________________2. Swim . Elephants The can________________________________________________________________3. Hoa shopkeeper ? a Mrs Is________________________________________________________________4. Your book me & close Look at ________________________________________________________________5. Where is my bag ?________________________________________________________________6. Bởi dress What you lượt thích ?_______________________________________________________________7. The is clock on the wall.________________________________________________________________8. Teacher’s Day 20th . Is November________________________________________________________________9. In does What his hand ? he have________________________________________________________________10. It day What is today ?________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. Ciety 2. Shioe 3. Wroong 4. Alaong 5. Thienk6. Sevean 7. Speask 8. Sprieng 9. Puart 10. Telsl

Đề luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 - Vòng 5

bài xích 1: Complete the sentences

1.Viet nam has ………….of beautiful mountains.a. A lots b. An lots c. Lot d. A lot

2. How many ……….are there ? There are ten.a. Pencils b. Box c. Notebook d. Pen

3. I have two brothers . ………..names are Minh & Tung .a. His b. Their c. They d. Theirs

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. Bus b. Hurry c. Sugar d. Supper

5. How many ……….are there ? There is one peach.a. Crayons b. Peaches c. Peach d. Peachs

6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. He b. Me c. We d. Pen

7. What’ s your father’s name ? a. He’s name Phong b. He Phongc. His is Phong d. His name’s Phong

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:a. Bag b. Bank c. Parents d. Place9. What’s the matter with him ?a. He’ s sick b. She’s sick c. I’m sick d. She’s fine


10. What ………..is your oto ?a. Màu sắc b. This c. That d. The

Bài 2: Matching

1. Money 2. Play the guitar 3. Vegetables 4. Study Math 5. Go fishing6. Write a letter 7. Zebra 8. Airport 9. Bookshop 10.eat a bananaa. Chơi bọn ghita b. Con ngữa vằn c. Sân bay d. ăn uống chuối e. Học toánf. Tiền g. Viết thư h. Quầy sách i. Câu cá j. Rau

1………2……….3……….4………..5…………6………..7……….8………9……10…….

Bài 3: Fill in the blanks

1. Mo…key 2. Br…ther 3. We…ther 4. Hamb…rger 5. Ar…ive6. Pre…are 7. Do…l 8. Thi…d 9. Che…k 10. Ov…r

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5