TẠO FORM TRONG ACCESS 2010

     

Tìm phát âm về các Form, tạo những biểu mẫu mã khác nhau, phối hợp sử dụng Sub khung để làm nên liên kết dữ liệu phức tạp

Giới thiệu về size (Biểu mẫu) trong Access

Form là thành phần hình ảnh (hộp thoại, cửa ngõ sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem thông tin dữ liệu ... Khung thường được cung ứng các nguồn tài liệu là những bảng (Table), các Query để hoạt động.Bạn đang xem: cách tạo size trong access 2010

Để chế tạo ra Form, nhấn Create trên Ribbon. Rất có thể chọn: Form - để tạo ra Form cùng với nguồn cấp cho từ bảng đang lựa chọn Form Design - để tạo nên Form ở chế độ Design View. Dữ liệu tự động dàng buộc với khung nếu gồm chọn Table tốt Query Form Wizard - hỗ trợ từng bước để tạo thành Form Blank Form - tạo Form trống, chưa tồn tại nguồn cấp dữ liệu nào Multiple Items - dạng khung hiện thị được nhiều Record một dịp
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị một record tại một thời điểm. Trường đoản cú Navigation Panel bấm lựa chọn Table/Query đề nghị làm nguồn cấp tài liệu cho Form. Tiếp nối chọn menu Create, chọn Form. Form bắt đầu tạo ra, hiện thị ở dạng Layout View.

Bạn đang xem: Tạo form trong access 2010

Có thể chọn chính sách Design View 1 2, Ở chính sách này nhấn phải chuột vào khoanh vùng Form chọn Form Properties mở ra Property Sheet 3 nhằm chỉnh một số cấu hình thiết lập cơ bạn dạng như:


*

Form chia thành ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình bày các tiêu đề Detail - phần bao gồm chứa câu chữ Form footer - phần cuối khung

Tại thẻ Format 4

Caption để tiêu đề mang đến Form Width biến đổi chiều rộng lớn Record Selectors quăng quật ký hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy thêm nguồn dữ liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay không Allow Deletions Chon phép xóa record hay không Allow Edits Chon phép sửa record hay không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu chọn Yes do đó hiện thị sống dạng hộp thoại nổi lên Modal nếu YES thì có thể chấp nhận được chuyển hộp thoại/cửa sổ không giống khi Form vẫn mở

Khi bấm chọn các điều khiển và tinh chỉnh (Control - các bộ phận trong Form) thì cũng có Property Sheet để gia công việc với điều khiển đó. Từ đó biết được thông tin về nhiều loại control, định hình hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu link ...


*

Các Control phân phát sinh tự động thường bố trị vào một Layout, để vứt bỏ nó thì chọn các Control, trên Ribbon lựa chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong số Controls, đưa chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard xuất hiện, chọn hành vi muốn tiến hành khi nhấp chuột nút bấm. Ví dụ, hành vi là xóa Record : lúc Wizard nhắc nhở chọn Categories là Record Operations, action chọn là Delete Record, tiếp theo nhập tiêu đề nút bấm tại phần Text.

Ví dụ mở Form


*

Tạo khung dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện thị những ô lưới nhằm nhập dữ liệu tương tự như như bảng tính Excel. Nguồn cấp cho dữ liệu rất có thể từ những Query hay những Table. Ví dụ sản xuất một Query viết tên là CacLop để triển khai nguồn tài liệu như sau:

Query này dễ dàng và đơn giản liệt kê lại những trường tài liệu của bảng LOP, tuy nhiên tạo ra Query về sau để có thể chỉnh sửa thanh lọc dữ liệu. Nó rất có thể làm Form bé trong một Form cha với tài liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm sinh sản Form, lựa chọn mục DataSheet, lưu giữ và viết tên Form là CacLop_Sub

Có thể chuyển sang chính sách Design View, trên đây hoàn toàn có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt những thuộc tính cho Control. Công dụng mở Form gồm dạng 2


*

Thực hành sử dụng Sub Form

Sub Form là một Form con nằm trong form cha, nó có tương tác dữ liệu với Record đang chỉnh sửa ở khung cha. Ví dụ, Form phụ vương soạn thảo Record về ngành học, thì mặt khác nó hiện lên một Form con là danh sách các lớp học tập thuộc ngành học tập đó.

Tạo một Blank Form viết tên là FormNganhLop, tiếp đến đặt các thuộc tính:

Caption: những ngành và lớp Record Selector: No Record Source: lựa chọn bảng NGANH nhảy hiện thị form Header, đặt vào đó một Label, nhập vào dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, kế tiếp định dạng sao để cho dễ đọc.

Trong kia NGANHID tùy chỉnh Visible là NO

Thêm vào Form những nút bấm Button, cấu hình thiết lập là những Command Button cùng với Category/Action tùy chỉnh cấu hình theo Wizard gồm các nút bấm gồm:

Record Navigation > Go khổng lồ Next Record Record Navigation > Go to lớn Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > địa chỉ New Record

Tiến hành quá trình để chuyển Form tất cả sẵn là CacLop_Sub, sẽ chỉnh sửa để sinh sống mỗi Record chính hiện thị danh sách những lớp theo ngành.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 56 Sgk Toán Lớp 4 Trang 56 Luyện Tập Chung

Kéo CacLop_Sub vào form chính, chọn nó 1. Sau đó tùy chỉnh cấu hình liên kết cùng với Form phụ thân bằng trường liên hệ tại 2, có Link Master Fields với Link Child Fields, sẽ là hai trường contact - NGANHID trong form chả với NGANHID trong size con.


Liên kết Control vào Form

Một Control vào Form hoàn toàn có thể lấy giá trị của chính nó viết trong những truy vấn bằng mẫu !!

Ví dụ từng bước xây dựng ra Form phức tạp để hiện thị danh sách học viên của lớp được chọn. Có một ComboBox để chọn Khóa, khi một khóa được chọn thì danh sách những lớp nằm trong khóa này được liệt kê trong một danh mục Box, khi gồm chọn lớp trong List Box thì hiện thị danh sách phần trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, viết tên là FormHocSinhDS, kéo vào đó một ComboBox viết tên là Khoa, tùy chỉnh dữ liệu mang lại nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: nhấp chuột ... để thành lập Query dữ liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 default Value: điền giá trị mặc định lúc mở form (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm
liên tiếp đặt vào trong 1 List Box, viết tên Lop, các mục Box này là danh sách những lớp ở trong Khóa chọn, bao gồm các thiết lập cấu hình như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: bấm vào ... để sản xuất Query dữ liệu cho nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên vẫn tham chiếu dữ liệu tại phần =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm bây giờ nếu chạy lần thứ nhất thì nó đã hiện thị đúng list lớp khớp ứng với full bộ Box Khoa, tuy vậy khi Form đang mở thì đổi khác Khoa nó chưa cập nhật theo. Để khắc phục:

Bắt sự khiếu nại khi combo Box chuyển đổi dữ liệu, tại thuộc tính On Change, bấm vào ... Nhằm sinh hàm VBA khi full bộ Box đổi giá trị. Trong thủ tục bắt sự kiện này, chỉ cần viết mẫu code là yêu cầu Lop nạp lại dữ liệu Me!.Requery, nội dung không hề thiếu như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub lúc Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện tại thị


Sub form danh sách học sinh theo lớp

Tạo một Sub size danh sách học viên dạng DataSheet, với nguồn tài liệu bảng học tập sinh, khắc tên là HocSinhLop

Ở phần Footer có thêm vào trong 1 TextBox khắc tên là sohocsinh, với ở trong tính Control Source là =Count() để cho thấy tổng học viên trong danh sách.

Chuyển sang trọng chế đố Datasheet View, chỉ hiện nay thị những cột như hình (các cột khác ẩn đi), trong những số ấy cột tên được tùy chỉnh sắp xếp tăng dần.

Xem thêm: Thì Tương Lai Gần Trong Tiếng Anh, Thì Tương Lai Gần (Near Future)


Quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - khắc tên HOCSINH, thiết lập thuộc tính để links với LOP

link Master Fields : Lop links Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một TextBox hiện thị số học sinh của lớp, với trực thuộc tính Control Source : =.!

Kết quả chạy đã như sau:


Tiếp theo thực hiện tác vụ, nếu như bấm kép vào chúng ta của một học sinh nào đó, thì đang hiện thị vỏ hộp thoạt soạn thảo cụ thể cho học sinh đó.

Chọn nguồn cấp là bảng HocSinh, bấm tạo nên Form khắc tên là HocSinhChiTiet như sau:


Quay trở lại cơ chế Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự khiếu nại On Dbl Click, với văn bản VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Mở size HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá bán trị lúc này trên FormHocSinhDS