Sắp xếp mảng tăng dần pascal

     
Home/ Môn học/Tin học/1,Viết chương trình thu xếp dãy số bớt dần 2,Viết chương trình bố trí dãy số tăng dần
*

1

program ct;

uses crt;

var i,n,j,tam:integer;

A:array<1..100> of integer;

begin

clrscr;

write(‘nhap n:=’);readln(n);

for i:=1 khổng lồ n do

begin

write(‘nhap sở hữu A<‘,i,’>:=’);readln(A);

end;

for i:=1 to n-1 do

for j:=i+1 khổng lồ n do

if AA then

begin

tam:=A;

A:=A;

A:=tam;

end;

writeln(‘day so theo thu tu tang dan la’);

for i:=1 to n do

write(A,’ ‘);

readln

end.

Bạn đang xem: Sắp xếp mảng tăng dần pascal


*

tonhu
1
Reply

1)

program ct;

ues crt;

var A:array <1..1000> of integer;

i,j,n,tg:integer;

begin clrscr;

write(‘Nhap so phan tu n: ‘); readln(n);

for i:=1 to lớn n do

begin

writeln(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘); readln(A);

end;

for i:=1 lớn n-1 do

for j:=i+1 to n do

if A

begin

tg:=A;

A:=A;

A:=tg;

end;

writeln(‘Mang sap xep theo thu tu giam dan la: ‘);

for i:=1 khổng lồ n do

write(A:3);

readln;

end.

Xem thêm: Ý Thơ " Thuyền Ai Đậu Bến Sông Trăng Đó Có Chở Trăng Về Kịp Tối Nay

2)

program ct;

ues crt;

var A:array <1..1000> of integer;

i,j,n,tg:integer;

begin clrscr;

write(‘Nhap so phan tu n: ‘); readln(n);

for i:=1 to lớn n do

begin

writeln(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘); readln(A);

end;

for i:=1 to n-1 do

for j:=i+1 to n do

if A>A then

begin

tg:=A;

A:=A;

A:=tg;

end;

writeln(‘Mang sap xep theo thu tu tang dan la: ‘);

for i:=1 to lớn n do

write(A:3);

readln;

end.

Xem thêm: When He Was Young, He - All You Need To Know About Soccer

Học tốt!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Eliza
*

About Eliza
Đặt Câu Hỏi