QUY LUẬT PHÂN PHỐI CHUẨN

     
*

*

Tính chất: giả dụ X ∼ N(a, σ 2 ) thì E(X) = a, D(X) = σ 2
*

*
- giả dụ X∼ N(a, σ 2 ) thì