NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ NÓNG LÊN TOÀN CẦU

     
*
*
*
*
*
*
*