Tính Cạnh Hình Lập Phương Xếp Được Khi Xếp 2197 Khối Lập Phương Nhỏ

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 2197/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Theo đề nghị của người có quyền lực cao SởNội vụ.

Bạn đang xem: Tính cạnh hình lập phương xếp được khi xếp 2197 khối lập phương nhỏ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2.Giao giám đốc Sở Nội vụ công ty trì, phối hợp, hướng dẫn,theo dõi đôn đốc các cơ quan, đối kháng vị, địa phương triển khai tiến hành Kế hoạch.

Điều 3.Chánh văn phòng Ủy ban quần chúng tỉnh, người đứng đầu Sở Nộivụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; quản trị Ủy ban nhân dân những huyện, thịxã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực hiện hành kể từngày ký./.

chỗ nhận: - Như Điều 3; - TT: TU, HĐND tỉnh; - CT, P.CT ubnd tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh giấc Vĩnh Long; - LĐ VPUBND tỉnh; - Ban TCDNC tỉnh; - Lưu: VT, 2.06.05.

CHỦ TỊCH Lữ quang Ngời

KẾ HOẠCH

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt thực thi thực hiệnChỉ thị số 11-CT/TU nhằm tạo sự gửi biến, đột phá về chất lượng trong thihành công vụ, nâng cao ý thức tiến hành kỷ luật, kỷ cương của đội hình cán bộ, đảngviên, công chức, viên chức, tín đồ lao động trong các cơ quan, 1-1 vị, địaphương trong tỉnh.

2. Yêu thương cầu

II. NỘI DUNG

2. Các cơ quan, solo vị,địa phương chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, lãnh đạo và tiến hành đầy đủ, đúng quyđịnh các nội dung tóm lại của Ban hay vụ tỉnh giấc ủy.

Quan tâm giáo dục và đào tạo chính trị tưtưởng, đạo đức nghề nghiệp công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức và fan lao động, tốt nhất là bạn đứng đầu bao gồm đủphẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, thammưu lời khuyên trên nghành mình phụ trách; có ý thức kính trọng kỷ luật, kỷ cươnghành chính, ý thức trọng trách trong thực hiện công vụ.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tình Yêu Biển Đảo Quê Hương (Lớp 9) Hay Nhất, Hãy Viết Đoạn Văn Về Tình Yêu Biển Đảo Lớp 8

Nâng cao ý thức, tinh thầntrách nhiệm trong các cuộc họp, hội nghị; tích cực tham gia tham luận, thảo luận,góp ý các văn bạn dạng và phải tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Đối với những cuộc họp,hội nghị theo thư mời gởi trước, trường đúng theo xin phép vắng ngắt hoặc cử bạn đi thayphải báo cáo người nhà trì bằng văn bản; so với các cuộc họp bỗng nhiên xuất khi xinphép vắng ngắt thì năng lượng điện thoại báo cáo trực tiếp cho người chủ trì.

3. Cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức và bạn lao động nên tận tụy giao hàng Nhân dân, ko gâyphiền hà, nhũng nhiễu, hoàn hảo không tất cả hành vi tham nhũng, xấu đi trongthi hành công vụ, khi tiếp xúc, giải quyết và xử lý thủ tục hành chính, thương mại dịch vụ công choNhân dân, công ty và trong công tác phối kết hợp giữa những cơ quan, đơn vị.

Chấp hành cùng sử dụng tác dụng thờigian thao tác làm việc theo quy định; không thực hiện thời gian làm việc vào việc riêng.Thực hiện nay nghiêm quy định Phòng, chống tác hại của rượu, bia; điều khoản Phòng, kháng táchại của thuốc lá. Không thực hiện rượu, bia, vật uống gồm cồn vào giờ làm việc,giờ ngủ trưa của ngày làm cho việc, trừ trường hợp đặc biệt phải tiến hành côngtác đối ngoại (tiếp khách xung quanh tỉnh) và các ngày lễ, kỷ niệm, họp mặt mà lại phảiđược cấp có thẩm quyền cho phép.

Chấp hành nghiêm các Luật, quyđịnh về bảo đảm trật tự an ninh giao thông, văn hóa giao thông, tốt nhất là đối vớilái xe của những cơ quan, solo vị.

5. Cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức và tín đồ lao động vi phạm Chỉ thị số 11-CT/TU tùy theotính chất, nấc độ mà có vẻ ngoài xử lý vừa lòng quy định.

Người đứng đầu các tổ chức đảng,cơ quan, solo vị, địa phương phụ trách về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thựchiện thông tư số 11-CT/TU với liên đới chịu trách nhiệm khi có cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức và người lao rượu cồn vi phạm.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Giao thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chứctriển khai triển khai kịp thời kế hoạch này.

- thời hạn thực hiện: trongtháng 10 năm 2022.

- báo cáo kết quả triển khai Chỉthị theo chu kỳ 6 tháng trước ngày 10 tháng 6, report năm trước thời gian ngày 10 tháng12 về Sở Nội vụ.

Xem thêm: Tính Đạo Hàm Của Sin^2 X - Đạo Hàm Của Hàm Số (Y = Sin 2X ) Là:

2. Giao người có quyền lực cao Sở Nộivụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban lãnh đạo thực hiện thông tư 06-CT/TU; tăngcường kiểm tra triển khai Chỉ thị số 06- CT/TU, thông tư số 11-CT/TU so với cáccơ quan, đối kháng vị, địa phương thuộc thẩm quyền thống trị của Ủy ban quần chúng tỉnh,thanh tra công vụ theo planer và đột xuất, xử lý những trường phù hợp vi phạm, tổnghợp report Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chỉ thị số 06-CT/TU, Chỉ thịsố 11-CT/TU theo chu trình 6 tháng và cuối năm.