Ngâm Một Lá Kim Loại Có Khối Lượng 50G

     
*

Ngâm một lá lim các loại có cân nặng 50g trong hỗn hợp HCl đến khi bao gồm 336ml khí H2 ĐKTC bay ra thì khối lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1.68%. Sắt kẽm kim loại đó là

A. Mg

B.Fe

C.Al

D.Ba

Giải rõ ràng ra góp mình với luôn nha ♡♡♡


*

Gọi KL cần tìm là R

2R+ 2aHCl -> 2RCla + aH2

mgiảm=50.1,68%=0,84(g)

nH2=0,015(mol)

Theo PTHH ta có:

nR=(dfrac2a)nH2=(dfrac0,03aleft(mol ight))

MR=0,84:(dfrac0,03a=28a)

Với a=2 thì M=56(t/m)

=>M là Fe


*

Đặt kim loại cần search là X, tất cả hóa trị n

Khối lượng kim loại giảm 1,68% → mX bội phản ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau thời điểm thu được 336ml khí H2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A. Zn.

Bạn đang xem: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.


Đáp án B.

Khối lượng sắt kẽm kim loại phản ứng là 

*

Số mol H2 là 

*

2M + 2n HCl → 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

*

→ n = 2, M = 56 → M: Fe


Đặt kim loại cần tra cứu là X, gồm hóa trị n

Khối lượng sắt kẽm kim loại giảm 1,68% → mX bội phản ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe

B nha


gâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khoản thời gian thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68 %. Sắt kẽm kim loại đó là 

A. Zn. B. Fe.

C. Al. D. Ni.


Chọn Đáp án B

Gọi n là hóa trị của sắt kẽm kim loại R phải tìm

Ta có : $n_H_2 =dfrac3361000.22,4 = 0,015(mol) ; m_R phản ứng = 50.1,68\% = 0,84(gam)$$2R + 2nHCl o 2RCl_n + nH_2$

Theo PTHH : 

$n_H_2 = dfrac2nn_H_2 = dfrac0,03n(mol)$$Rightarrow dfrac0,03n.R = 0,84$$Rightarrow R = 28n$

Với n = 2 thì R = 56(Fe)$


Khối lượng kim loại phản ứng là:

*

Số mol H2 là:

*

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

*

⇒ M = 28n ⇒ n = 2, M = 56 ⇒ M: Fe

Chọn B


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Sắt kẽm kim loại đó là :

A.Zn. B.Fe.

C.Al. D.Ni.

 


Đáp án B.

Gọi sắt kẽm kim loại R gồm hóa trị n, ta gồm :

2R + 2nHCl -> 2RCln + nH2.

Ta gồm

*
.

mR phản ứng =

*

=> MR = 28n => Chỉ bao gồm n = 2, MR = 56 là phù hợp.

Xem thêm: Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn 120M Đáy Bé Bằng 2/3 Đáy Lớn Đáy Bé Dài Hơn Chiều Cao 5 M


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khoản thời gian thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68% đối với ban đầu. Sắt kẽm kim loại đó là A.

A. Zn.

B. Fe.

C. Ni.

D. Al.


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì trọng lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68% đối với ban đầu. Sắt kẽm kim loại đó là

A. Zn.

B. Fe.

Xem thêm: Hãy Nêu Một Số Ví Dụ Về Chức Năng Của Thị Trường, Just A Moment

C. Ni.

D. Al


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl, sau khi thu được 336 ml khí H2 đktc thì thấy trọng lượng kim loại sút 1,68%. Kim loại đó là:

A. Mg 

B. Al 

C. Fe 

D. Zn


Đáp án C

mKL sút = 50.1,68% = 0,84g = mKL phản nghịch ứng

nH2 = 0,336: 22,4 = 0,015 mol

Gọi sắt kẽm kim loại cần tìm là M gồm hóa trị n

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

=> nM = 2/n.nH2 = 0,03/n mol

=> milimet = 0,84: (0,03/n) = 28n

Với n = 2 => mm = 56 g/mol (Fe)


2.Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl, sau khoản thời gian thu được 336 ml khí H2 đktc thì thấy trọng lượng kim loại bớt 1,68%. Kim loại đó là:


Ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 mlH2 (đktc) thì trọng lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68%. Khẳng định kim các loại đã dùng

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Al


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại X có khối lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau thời điểm thu được 2,24 lít khí (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại đã giảm xuống 7,5% đối với ban đầu. X là sắt kẽm kim loại nào trong các kim các loại sau?

A. Ca

B. Mg

C. Al

D. Fe