Khác nhau giữa yêu và thích

     

Bạn vẫn thường tuyệt nghe nói➡️Thích, Yêu và Thương một người là không giống nhau.