Hỗn hợp x chứa na2o nh4cl nahco3 và bacl2

     

Cho một mẫu hợp kim K - Ca tính năng với nước (dư), thu được hỗn hợp X cùng 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích hỗn hợp axit HCl 2M cần dùng để làm trung hoà dung dịch X là:


Cho 1,74 gam một ankanal phản ứng trọn vẹn với AgNO3/NH3 dư nhận được 6,48 gam Ag. Tên gọi của ankanal là:


Cho các thành phần hỗn hợp ở dạng bột có Al với Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,75 M, khuấy kĩ hỗn hợp để làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9 gam chất rắn A có hai kim loại. Để hoà tan trọn vẹn chất rắn A thì cần tối thiểu bao nhiêu lít dung dịch HNO3 1M (biết làm phản ứng tạo thành ra sản phẩm khử NO duy nhất)?


Cho 14,625 gam NaCl vào 300ml hỗn hợp Cu(NO3)2 1M thu được dung dịch X. Thực hiện điện phân dung dịch X bởi điện cực trơ, màng ngăn xốp tới khi dung dịch giảm 26,875 gam thì xong xuôi điện phân. Mang lại m gam fe vào hỗn hợp sau năng lượng điện phân, ngừng phản ứng thấy bao gồm khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất) và 0,6m gam hỗn hợp kim loại. Cực hiếm gần nhất cùng với m là:


Cho sơ đồ dùng sau: CH4→X→ Y→Z→cao su buna. Tên thường gọi của X, Y, Z trong sơ trang bị trên thứu tự là:


Cho 0,6 mol tất cả hổn hợp A có C2H2, C2H6 với H2 qua Ni nung lạnh thu được 0,3 mol 1 khí duy nhất. Tỉ khối tương đối của A so với H2 và % C2H2 vào A là:


Hoà chảy 20ml hỗn hợp HCl 0,05M vào 20ml dung dịch H2SO4 0,075 M. Nếu sự hoà tan không làm đổi khác thể tích thì pH của dung dịch bắt đầu thu được là:


Một láo lếu hợp tất cả Al cùng Fe2O3, triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm sinh sống nơi không tồn tại không khí. Lếu hợp sản phẩm rắn nhận được sau phản bội ứng trộn hồ hết rồi tạo thành hai phần. Cho phần 1 vào dung dịch NaOH mang dư thì thu được 6,72 lít hiđro và hóa học rắn ko tan vào NaOH có khối lượng bằng 34,783% khối lượng của phần 1. Kết hợp hết phần 2 vào dung dịch HCl thì chiếm được 26,88 lít hiđro (các thể tích ngơi nghỉ đktc), những phản ứng hầu như hoàn toàn. Trọng lượng từng hóa học rắn trong hỗn hợp lúc đầu là:


Cho những phát biểu sau:

(1) Với bí quyết phân tử C2H2O3 có hai hợp chất hữa cơ mạch hở hoàn toàn có thể tham gia bội phản ứng tráng bạc.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x chứa na2o nh4cl nahco3 và bacl2

(2) phương pháp phân tử C3H5Cl bao gồm 3 đồng phân cấu trúc mạch hở.

Xem thêm: Các Hình Thức Rút Gọn Câu Cùng Chủ Ngữ, Rút Gọn Mệnh Đề Trạng Ngữ

(3) Với cách làm phân tử C4H10O2 bao gồm 3 ancol rất có thể hoàn chảy Cu(OH)2.

Xem thêm: Thành Tựu Văn Hóa Cổ Đại Phương Tây, Những Thành Tựu Văn Hóa Của Thời Cổ Đại

(4) Tinh bột cùng xenlulozơ là đồng phân của nhau.

Số tuyên bố đúng là:


Đốt cháy 14,8 gam lếu láo hợp gồm Fe với S trong điều kiện không có không khí, công suất phản ứng đạt a % thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn thể X vào hỗn hợp HCl loãng dư, đun nóng thấy thoát ra 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 7,4. Giá trị của a là:


Để hòa tan trọn vẹn 2,32g láo lếu hợp có FeO, Fe3O4, Fe2O3 (trong kia số mol FeO bằng số mol Fe2O3), yêu cầu dùng vừa đủ V lít hỗn hợp HCl 1M. Giá của V là:


Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp gồm tía và Al2O3 vào nước được dung dịch X cùng 0,2 mol khí H2. Sục khí CO2 cho tới dư vào X, xuất hiện thêm 11,7 gam kết tủa. Cực hiếm của m là:


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam