HÒA TAN HỖN HỢP BỘT GỒM M GAM CU VÀ 4 64 GAM FE3O4

     
*

Hoà tan hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu cùng 4,64 gamFe3O4 vào dung dịchH2SO4 (loãng, vô cùng dư), sau khoản thời gian các làm phản ứng chấm dứt chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu trọn vẹn 100 ml dung dịchKMnO4 0,1M. Tính cực hiếm của m.

Bạn đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4


*

*


Hoà tan các thành phần hỗn hợp bột có m gam Cu với 4,64 gamFe3O4 vào dung dịch HCl siêu dư, sau thời điểm các phản bội ứng ngừng chỉ thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X làm mất màu trọn vẹn 50 ml dung dịchKMnO4 0,1M. Quý giá của m là ?


Hoà tung hh bột tất cả m gam Cu cùng 4,64 gam Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng, siêu dư), sau khoản thời gian các bội nghịch ứng hoàn thành chỉ chiếm được dd X. Hỗn hợp X làm mất đi màu đầy đủ 100 ml dd KMnO4 0,1M. Quý hiếm của m là A. 0,96 B. 1,24 C. 3,2 D. 0,64

Hoà tung hh bột gồm m gam Cu với 4,64 gam Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng, khôn cùng dư), sau khi các phản ứng ngừng chỉ chiếm được dd X. Dung dịch X làm mất màu trọn vẹn 100 ml dd KMnO4 0,1M. Quý hiếm của m là

A. 0,96

B. 1,24

C. 3,2

D. 0,64


Hòa tan hỗn hợp bột có m gam Cu cùng 2,32 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau khoản thời gian các làm phản ứng hoàn thành chỉ thu được dung dịch X. Hỗn hợp X làm mất màu đầy đủ 50 ml hỗn hợp KMnO4 0,1 M. Quý giá của m là A. 0,62 B. 0,32 C. 1,6 D. 0,48

Hòa tan hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu và 2,32 gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, cực kỳ dư), sau thời điểm các phản nghịch ứng kết thúc chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất màu toàn diện 50 ml dung dịch KMnO4 0,1 M. Quý giá của m là

A. 0,62

B. 0,32

C. 1,6

D. 0,48


Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột có m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau thời điểm các phản bội ứng xong xuôi chỉ thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X làm mất màu toàn vẹn 49 ml hỗn hợp KMnO4 1M. Cực hiếm của m là A. 2,32. B. 7,20. C. 5,80 D. 4,64.

Hòa tan hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu và 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, hết sức dư), sau khi các phản nghịch ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất đi màu vừa đủ 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Quý giá của m là

A.  2,32.

B.  7,20.

C.  5,80

D.  4,64.


Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột tất cả m gam Cu và 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau khi các phản nghịch ứng xong xuôi chỉ thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X làm mất đi màu hoàn toản 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Quý hiếm của m là A. 2,32 B. 7,20 C. 5,80 D. 4,64.

Hòa tan tất cả hổn hợp bột tất cả m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, vô cùng dư), sau thời điểm các bội phản ứng ngừng chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu hoàn toản 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Quý hiếm của m là

A. 2,32

B. 7,20

C.

Xem thêm: ✓ Oxit Sắt Từ Là Gì ? Oxit Sắt Từ Có Màu Gì ? Công Thức Hóa Học Của Oxit Sắt Từ

5,80

 D. 4,64.


Thứ trường đoản cú xảy ra các phản ứng là:

Fe₃O₄ + H₂SO₄ → FeSO₄ + Fe₂(SO₄)₃ + 4H₂O

Cu + Fe₂(SO₄)₃ → CuSO₄ + 2FeSO₄ (*)

10FeSO₄ + 8H₂SO₄ + 2KMnO₄ → 5Fe₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + 2MnSO₄ + 8H₂O

→ nFeSO₄ = 5nKMnO₄ = 0,245 mol; nCu = m ÷ 64 mol; nFe₃O₄ = 5m ÷ 232

→ nFe₂(SO₄)₃ = 5m ÷ 232 > nCu → Fe₂(SO₄)₃ dư ở phản bội ứng (*)→ nFeSO₄ (*) = nCu = m ÷ 64 mol

→ ∑nFeSO₄ = 5m ÷ 232 + 2 × m ÷ 64 = 0,245 mol → m = 4,64(g) → Đáp án D


Hòa tan hỗn hợp bột tất cả m gam Cu với 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, cực kỳ dư), sau khoản thời gian các phản ứng xong chỉ thu được dung dịch X. Hỗn hợp X làm mất đi màu hoàn toản 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Quý hiếm của m là

A. 2,32.

B. 7,20.

C. 5,80

D. 4,64.


Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau thời điểm các làm phản ứng hoàn thành chỉ thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X làm mất đi màu toàn diện 49 ml hỗn hợp KMnO4 1M. Quý giá của m là A. 2,32. B. 7,20. C. 5,80 D. 4,64.

Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột tất cả m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, hết sức dư), sau khoản thời gian các bội phản ứng dứt chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu hoàn toản 49 ml hỗn hợp KMnO4 1M. Quý hiếm của m là

A.  2,32.

B.  7,20.

C.  5,80

D.  4,64.


Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu cùng 4,64 gam Fe3O4vào hỗn hợp H2SO4(loãng, hết sức dư), sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi màu hoàn toản l00ml dung dịch KMnO4 0,1M. Quý giá của m là: A.0,96 B.3,2 C.0,64 D.1,24

Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột có m gam Cu cùng 4,64 gam Fe3O4vào dung dịch H2SO4(loãng, hết sức dư), sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ l00ml dung dịch KMnO4 0,1M. Quý hiếm của m là:

A.0,96

B.3,2

C.0,64

D.1,24


Đáp án A:

H2SO4 loãng không sở hữu và nhận electron của hỗn hợp mà chỉ tất cả KMnO4 thừa nhận electron.

Bảo toàn electron cho cục bộ quá trình

*


Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm Cu với Fe3O4 (trong đó oxi chỉ chiếm 25,8% về cân nặng của X) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, hết sức dư, thu được dung dịch Y. Hiểu được 1/10 dung dịch Y làm mất màu đầy đủ 30 ml hỗn hợp KMnO4 0,2M. Quý hiếm của m gần quý giá nào độc nhất sau đây? A. 49,6. B. 88,8. C. 44,4. D. 74,4.

Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm Cu cùng Fe3O4 (trong kia oxi chỉ chiếm 25,8% về khối lượng của X) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, siêu dư, thu được dung dịch Y. Hiểu được 1/10 dung dịch Y làm mất màu đầy đủ 30 ml dung dịch KMnO4 0,2M. Giá trị của m gần giá trị nào tuyệt nhất sau đây?

A. 49,6.

B. 88,8.

C. 44,4.

Xem thêm: Phân Tích Khổ Cuối Bài Sang Thu, Phân Tích Khổ Cuối Sang Thu Của Hữu Thỉnh (5 Mẫu)

D. 74,4.