FRUCTOZO CÓ PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG KHÔNG

     

Câu hỏi: Fructozo gồm tham gia phản ứng tráng gương không?

Lời giải:

Fructozo tất cả tham gia phản ứng tráng gương.

Bạn đang xem: Fructozo có phản ứng tráng gương không

Giải thích

- Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH=O cần không xảy ra phản ứng tráng gương ở điều kiện nhiệt độ phòng. Nhưng lúc đun lạnh trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ. Cho nên vì vậy có phảnứng tráng gương của fructozơ.

*
Fructozo tất cả tham gia phản ứng tráng gương không" width="311">

Cùng Top lời giải kiếm tìm hiểu về phản ứng tráng dương của fructozo, glucozo với saccarozo nhé:

- Phản ứng tráng gươnglà một phản ứng hóa học đặc trưng của những chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O vào môi trường NH3viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo thành kim loại bạc. Chính vì thế, phản ứng này mang tên gọi không giống là phản ứng tráng bạc.


Mục lục câu chữ


Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ


Phương pháp giải bài tập Phản ứng tráng gương của glucozơ


Bài tập vận dụng Phản ứng tráng gương của glucozơ


Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

– Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo amoni gluconat chảy vào dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°)→ CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓+ 3NH3+ H2O

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không tồn tại nhóm –CH=O buộc phải không xảy ra phản ứng tráng gương ở điềuu kiện nhiệt độ phòng. Nhưng khi đun rét trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ. Vì vậy có phảnứng tráng gương của fructozơ.

Xem thêm: Dung Dịch Dẫn Điện Tốt Nhất ? Dung Dịch Có Độ Dẫn Điện Lớn Nhất Là

– Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch tất cả tính khử gồm glucozơ và fructozơ. Sau đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương. Phương trình phân hủy như sau:

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O6 (fructozơ)

Chú ý: Những phản ứng tác dụng với ddAgNO3/NH3 nhưng không gọi là phản ứng tráng gương

Phương pháp giải bài bác tập Phản ứng tráng gương của glucozơ

Phương trình phản ứng:

C6H12O6+ Ag2O → C6H12O7+ 2Ag

Nhớ:2nC6H12O6= nAg

Phương pháp chung:

+ đối chiếu xem đềcho gìvàhỏi gì

+ Tính n của chất mà lại đề cho. Tính số mol của chất đề hỏi⇒ khối lượng của chất đề hỏi

Bài tập vận dụng Phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài 1:Đun rét 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*
Fructozo tất cả tham gia phản ứng tráng gương không(ảnh 2)" width="445">

Bài 2:Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra dính vào mặt kính của gương cùng khối lượng AgNO3cần cần sử dụng lần lượt là từng nào (biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Hướng dẫn:

nglucozo= 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6+ Ag2O → C6H12O7+ 2Ag

0,2 …………….. →………………0,4 mol

mAg= 0,4.108 = 43,2g

Bảo toàn nguyên tố Ag ta có: nAgNO3= nAg= 0,4 mol

mAgNO3= 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Bài 3:Đun 10ml dung dịch glucozo với một lượng dư AgNO3/NH3thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag xuất hiện khi đến 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozo bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*
Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không(ảnh 3)" width="310">

Bài 4: Đun lạnh dung dịch chứa 18 gam glucozo với AgNO3đủ phản ứng trong dung dịch NH3thấy Ag tách bóc ra. Tính lượng Ag thu được cùng khối lượng AgNO3cần dùng, biết rắng các phản ứng xảy ra trả toàn.

Hướng dẫn:

C5H11O5CHO + 2OH → C5H11O5COONH4+ 2Ag + 3NH3+ H2O

nAg= 2nglucozo= 2.18/180 = 0,2 (mol)

⇒ mAg0,2.108 = 21,6 (gam)

Bài 5:Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ mol / lít của dung dịch glucozo đã dùng.

Hướng dẫn:

*
Fructozo bao gồm tham gia phản ứng tráng gương không(ảnh 4)" width="319">

Ta có: nAg= 2,16/108 = 0,02(mol)

Từ (1)⇒ nglucozo= 0,01(mol)⇒ CM(glucozo)= 0,01/0,05 = 0,2M

Bài 6:Hỗn hợp m gam gồm glucozo với Fructozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3tạo ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 0,8 gam Br2trong dung dịch nước. Hãy tính số mol của glucozo với fructozo vào hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Đặc Điểm Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa, Đặc Điểm Của Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa

Hướng dẫn:

Phản ứng:

*
Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không(ảnh 5)" width="361">

Ta có: nAg= 4,32/108=0,04(mol)

CH2OH(CHOH)4CHO + Br2+ H2O → CH2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

⇒ nglucozo= nBr2= 0,8/160 = 0,005(mol)

nfructozo= 0,04/2 - 0,005 = 0,015 (mol)

Bài 7:Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozo 17,1% trong môi trường axit ta thu được dung dịch X. Cho AgNO3|NH3vào dung dịch X với đun nhẹ thu được khối lượng bạc là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*
Fructozo gồm tham gia phản ứng tráng gương không(ảnh 6)" width="426">

Bài 8:Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozo cùng mantozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3thu được 1,08 gam Ag. Xác định số mol của saccarozo cùng mantozo trong hỗn hợp đầu?

Hướng dẫn:

Chỉ có mantozo tham gia phản ứng tráng gương.

*
Fructozo bao gồm tham gia phản ứng tráng gương không(ảnh 7)" width="434">

Từ (*)⇒ nmantozo= 0,005 (mol)