Please Wait

     

Bộ đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 tất cả 3 đề thi, có đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Please wait

Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học tập kì 1 đến học sinh của chính bản thân mình theo 4 mức độ của Thông tư 22.

Đồng thời, cũng giúp những em học viên lớp 5 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ dãi hơn nhằm ôn thi học kì 1 đạt tác dụng cao. Ngoài ra, có thể xem thêm bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán, tiếng Việt, Khoa học, lịch sử hào hùng - Địa lý..... Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây:

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 5 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 5

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Music

B. Science

C. Chinese

D. Lesson

2. A. Afternoon

B. School

C. Classroom

D. Moon

3. A. Clock

B. City

C. Class

D. Come


Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music và (England) __________.

2. His hobby is (sing) ___________ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) _____________.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather ___________ sunny next week.

A. Will is

B. Will be

C. Will being

D. Will are

2. What did you vì chưng there? - I helped my uncle ____________.

A. On the farm

B. In the farm

C. At the farm

D. On farm

3. The main character is a schoolboy ________ Jimmy Kudo.

A. Call

B. Called

C. Calls

D. Lớn call

4. The bears ________ volleyball at the circus yesterday.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Đại Số 8 Chương 3 Có Đáp Án Violet, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán Đại 8 Chương 4 Violet

A. Are playing

B. Plays

C. Play

D. Played

5. On Sundays, he often __________ home.

A. Stays at

B. Stay at

C. Stays

D. Stay

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it

________________________________________________________


2. What book are you read?

________________________________________________________

3. They have English lesson four time a week.

________________________________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos _______ me.

2. Elephants can spray water _______ their trunks.

3. I saw a lot ______ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Next Wednesday (1) __________ our school thể thao Day. The event will take place on the school field from the morning till 6 o’clock in the evening. All of the my classmates (2) ________ for the big day. It will be just fun & exciting. Half of my class will take part (3) ________ it. Jack and Tony are going lớn play basketball. They are one of the best (4) ________ in the team. Anna is going lớn play volleyball & Bella is going to play tennis. I am going lớn swim. (5) ____________ is my favorite sport. I have swum since I was 6 years old.

1. A. Be will

B. Will is

C. Will be

D. Will are

2. A. Is preparing

B. Are preparing

C. Prepares

D. Prepared

3. A. In

B. On

C. At

D. Of

4. A. Player

B. A player

C. Players

D. The player

5. A. Swiming

B. Swim

C. To swim

D. Swimming


Exercise 7: Rearrange the words khổng lồ make correct sentences

1. Table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going.

Xem thêm: Năng Suất Lao Động Là Gì ? Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Lao Động

___________________________________________________

2. Day/ will/ be/ weekend/ Sport/ this/ ./

___________________________________________________

3. Often/ do/ how/ have/ you/ your/ lesson/ favorite/ ?/

___________________________________________________

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. B

Exercise 2: Give the correct size of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music & (England) ____English______.