Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Chương Trình Mới Học Kì 1

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (129.79 KB, 2 trang )


TRƯỜNG TIỂU HỌC……….…….…Họ

tên: ......Lớp:…...…

GV dạy:

………..………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1Năm học năm 2016 – 2017

Chương trình giờ đồng hồ Anh mới

Mơn: English - lớp 4 (Thời gian: 40 phút)Ngày kiểm tra:.……tháng 12 năm 2016

Điểm bài xích thi Giáo viên chấm thi Giáo viên coi thi

I. Select and tick the letter A, B or C (Chọn câu trả lời đúng và lưu lại vào chữ

cái A, B tốt C.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 1

1. I ……….. From America.

a. Is b. Am c. Are

2. My birthday is……….. The first of November.

a. In b. At c. On

3. ……….. To lớn see you again.

a. Nice b. Nine c.fine

4. He likes……… football.

a. Singing b. Playing c. Reading

5. I……….. Maths và English today.

Xem thêm: Văn Thuyết Minh Về Con Ngựa Mà Em Biết, Thuyết Minh Về Con Ngựa

a. Have b. Having c. Has

II. Complete the sentences (Dùng vần âm đã cho, hoàn thành câu)Wh, ct, a, un, ke,


III. Matching (Nối thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời cân xứng ở cột B)

A B

0. What’s your name? a. Yes, I can.

1. What day is it today? b. I am from Malaysia.2. Can you dance? c. It is Monday.

3. Where are you from? d. My name’s Hung.

Trả lời: 0 – …d…. , 1 - ………. 2 - . ………… 3 - ………
IV. Reoder the words (Sắp xếp thành câu đúng)

1. 4D. / in / I / class / am

……….2. Listening to music. / are / they

……….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

bài bác thi bao gồm 10 điểm

I. Select & tick the letter A, B or C: 2,5 điểm, từng ý đúng 0,5 điểm

1. B 2. C 3. A

4.B 5. A

II. Complete the sentences: 2,5 điểm, từng ý đúng 0,5 điểm

1. A 2. Wh 3. Ct 4.un 5.ke

III. Matching. 3 điểm, mỗi ý đúng 1 điểm

1 - c; 2 - a; 3 - b

IV. Reoder the words: 2 điểm, từng ý đúng 1 điểm

1. I am in class 4D.

Xem thêm: Các Loại Bệnh Hại Cây Trồng, 5 Trong Và Biện Pháp Khắc Phục


2. They are listening lớn music.

Mời chúng ta đoc xem thêm tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 4 tại đây:Bài tập giờ Anh lớp 4 theo từng Unit:

Bài tập giờ Anh lớp 4 nâng cao:


*
ĐỀ THI HỌC KỲ I NGỮ VĂN 9 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN 2 684 0
*
ĐỀ THI HỌC KỲ I CÔNG NGHỆ 8 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN 4 903 4
*
ĐỀ THI HỌC KỲ I CÔNG NGHE75 9 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN 2 310 0
*
De thi hoc ky I 2010-2011Vat ly 6 ma tran - dap an (chuan KTKN) 6 334 0
*
tư liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 9 phái nam 2009-2010(CO DAP AN) 3 2 23
(10.42 KB - 2 trang) - sở hữu Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 chương trình bắt đầu - Đề kiểm soát học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 gồm đáp án