Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng anh có đáp án số 1

     

Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (64.3 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng anh có đáp án số 1

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 3

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TIẾNG ANH

I. Choose the correct answer:

1. What……….you see? Do/can/is

-I can see a small ball.

2. I can see a ………….robot. Pig/big/pit

3. It’s ……….car. Tom/Tom/Tom’s

4. The plane is in the……….. Chair/table/box

5. Where……..the truck? Are/is/it

6. Put the photo………the desk. At/out/on

7. There ……..four balls in the living room. Are/is/am8. What vày you …….to eat? One/on/want

9. May I have…………? Eg/egg/eggs

10. Can I eat a cookie?

-Yes, you………. Is/do/can.

11. Yes, here you……… is/am/are


12. Would you…….some fries? Line/like/is

- Yes,………….. Thanks/please/I do

13. Have some soya……….. Milk/mill/beans 14. Thank you.

You’re…………. Fine/welcome/done


(2)

16. I’m going………..the park. Too/two/to

17. Where’s the…………cream shop? I/is/ice

18. It’s ……..Water street. In/at/on

19. How vị I get lớn the………. Lake/late/like20. Go…….. Left/right/straight

21. Turn………. Left/lift/straight22. What’s Mom…………..? doing/do/does

23. She’s shopping………..the market. On/in/at

24. There’s a ……… Let’s hold hands red light/crosswalk/green light

25. There’s a car. Let’s……….. Go/hold hands/stop

26. How’s the weather?

It’s……… Sun/rainbow/sunny

27. Can you………..the lightning? Sea/see/she

-Yes, I……… can/can’t/can not28. ………you hot? Is/ are/ am

-Yes, I………. Are/can/am

-No, I’m…….. Not/can’t/are29. Can we ………a snowman? Meet/make/go

-No, we……….. Can/can’t/make

30. Can we ……..skiing? going/make/go

-Yes, we………….. Go/can/do


(3)

Giải bài bác tập tiếng Anh lớp 3 cả năm: - 3


Tài liệu liên quan


*
K-Tra vật lí Kì 2 lần 1 - 12 NC (Có đáp án) 3 384 2
*
ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN 3 420 1
*
ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 9 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN 3 477 0


Xem thêm: Xác Định Giá Vốn Hàng Bán - Phương Pháp, Cách Hạch Toán Và Sai

*
5 đề soát sổ học kỳ II Toán 9 (20092010) _ bao gồm đáp án 15 566 0
*
đề kiểm tra thời điểm giữa kỳ 2 theo thông bốn 22 môn tiếng anh 3 bao gồm kèm cả file nghe 1 1 52
*
đề kiểm tra thời điểm giữa kỳ 2 theo thông tứ 22 môn tiếng anh 4 có kèm cả tệp tin nghe 1 993 9
*
đề kiểm tra vào giữa kỳ 2 theo thông tư 22 môn giờ đồng hồ anh 5 gồm kèm cả file nghe 1 1 38
*
đề thi giờ đồng hồ anh khối 4 năm 20162017 theo thông tư 22 gồm đáp án và ma trận đề 11 578 1
*
de thi hoc ki 2 tháng toan lop 4 theo thong tu 22 nam năm nhâm thìn 2017 3 679 2
*
de kiem tra hoc hoc ki 2 mon tieng anh lop 3 theo thong tu 22 5 85 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(9.51 KB - 3 trang) - tải Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học tập 2018 - 2019 số 4 - Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông tứ 22 tất cả đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Gió Nổi Lên Rồi Chúng Ta Nhất Định Phải Sống, 5 Câu Chuyện Tình Hay Nhất Của Studio Ghibli

×