Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Hóa 2017

     

Bộ 50 đề thi demo THPT tổ quốc 2017 môn Hóa học

Mời chúng ta cùng mua về bộ 50 đề thi thử THPT giang sơn 2017 môn Hóa học của những trường khét tiếng trên toàn quốc (Có đáp án). Hi vọng, đây sẽ là hành trang hữu ích cho chúng ta thí sinh đoạt được kỳ thi THPT non sông 2017 chuẩn bị tới. Mời các bạn cùng cài đặt về trọn bộ đề để rèn luyện và rèn luyện kỹ năng làm bài xích thi trắc nghiệm môn Hóa nhé!

Đề thi test THPT nước nhà năm 2017 môn chất hóa học Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi demo THPT nước nhà năm 2017 môn hóa học trường trung học phổ thông Đa Phúc, tp. Hà nội (Lần 1)

ĐỀ SỐ 1

SỞ GDĐTTỈNH VĨNH PHÚC

(Đề thi bao gồm 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2017Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, ko kể thời gian phát đề

Mã đề: 303


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Bạn đang xem: đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2017

Câu 1: khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không gồm phản ứng tráng bạc) trong môi trường thiên nhiên axit rồi th-nc axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:

A. Anđehit axetic B. Ancol etylic C. Saccarozơ D. Glixerol

Câu 2: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được thành phầm có:

A. Một hóa học khí với hai hóa học kết tủa. B. Một hóa học khí và không hóa học kết tủa.C. Một chất khí với một chất kết tủa. D. Các thành phần hỗn hợp hai chất khí.

Câu 3: Để tạo ra thành chất thủy tinh hữu cơ (plexiglat), bạn ta tiến hành trùng hợp:

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2 B. CH2=CH-CH=CH2C. CH3-COO-CH=CH2 D. CH2=C(CH3)-COOCH3

Câu 4: năng suất của quá trình điều chế anilin (C6H5NH2) từ bỏ benzen (C6H6) đạt 30%. Trọng lượng anilin thu được khi pha chế từ 156 gam benzen là:


A. 186,0 gam B. 111,6 gam C. 55,8 gam D. 93,0 gam

Câu 5: phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. Những amino axit là chất rắn ở điều kiện thường.B. Các amin ở điều kiện thường là chất khí hoặc chất lỏng.C. Các protein hầu hết dêc tung trong nước.D. Các amin không độc.

Câu 6: Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 cần sử dụng dung dịch ?

A. NaNO3 B. NaOH C. NaHCO3 D. NaCl

Câu 7: Đun lạnh tristearin trong hỗn hợp NaOH thu được glixerol với ?

A.C17H35COONa B. C17H33COONa C. C15H31COONa D. C17H31COONa

Câu 8: Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100ml dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thấy cân nặng thanh fe tăng 0,4 gam. Biết toàn bộ Cu hình thành đều dính vào thanh sắt. Giá trị của x là:

A. 0,05 B. 0,5 C. 0,625 D. 0,0625

Câu 9: Đồng phân của glucozơ là:

A. Xenlulozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Sobitol

Câu 10: hóa học nào dưới đây là etyl axetat ?

A. CH3COOCH2CH3 B. CH3COOHC. CH3COOCH3 D. CH3CH2COOCH3

Câu 11: Đun lạnh 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


A. 8,20 B. 6,94 C. 5,74 D. 6,28

Câu 12: hóa học nào sau đây còn gọi là đường mật ong ?

A. Saccarozơ B. Fructozơ C. Glucozơ D. Amilopectin

Câu 13: Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH với CO2. Kêt nạp hết CO2 xuất hiện vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 30,6 B. 27,0 C. 15,3 D. 13,5

Câu 14: Một phân tử polieilen có trọng lượng phân tử bởi 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là:

A. 20000 B. 2000 C. 1500 D. 15000

Câu 15: Polime có cấu tạo mạng lưới không khí là:

A. Polietilen B. Poli(vinyl clorua) C. Amilopectin D. Vật liệu nhựa bakelit

Câu 16: cho dãy các dung dịch sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH22CH(NH2)COOH. Số hỗn hợp trong dãy làm chuyển màu quỳ tím ?

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

Câu 17: cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Hóa học có nhiệt độ sôi thấp duy nhất là:

A. HCOOC6H5 B. CH3COOC2H5 C. HCOOCH3 D. CH3COOCH3

Câu 18: khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Đun rét tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản ứng khâu mạch polime.B. Trùng hợp axit ω-amino caproic thu được nilon-6.C. Polietilen là polime trùng ngưng.D. Cao su đặc buna tất cả phản ứng cộng.

Câu 19: dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa chức năng được với hỗn hợp AgNO3 ?


A. Fe, Ni, Sn B. Zn, Cu, Mg C. Hg, Na, Ca D. Al, Fe, CuO

Câu 20: phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được call là làm phản ứng xà phòng hóa.B. Làm phản ứng xà chống hóa là phản nghịch ứng thuận nghịch.C. Trong bí quyết của este RCOOR", R rất có thể là nguyên tử H hoặc cội hidrocacbon.D. Phản ứng este hóa là phản nghịch ứng một chiều.

Xem thêm: Phân Biệt Dây Cáp Điện Ít Sử Dụng Hơn Dây Dẫn Vì, Sự Khác Nhau Giữa Dây Cáp Điện Và Dây Dẫn Điện

Câu 21: thừa nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. Đa số các polime dễ hòa tan trong những dung môi thông thường.B. Đa số những polime không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy xác định.C. Những polime đều bền vững dưới tác động ảnh hưởng của axit, bazơ.D. Những polime dễ cất cánh hơi.

Câu 22: trong số chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

A. H2N(CH2)6NH2 B. CH3NHCH3C. C6H5NH2 D. CH3CH(CH3)NH2

Câu 23: Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin. Số công thức cấu trúc của X là:

A. 6 B.3 C. 4 D. 8

Câu 24: Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm vật liệu sản xuất tơ visco ?

A. Saccarozơ B. Tinh bột C. Glucozơ D. Xenlulozơ

Câu 25: Hòa tan trọn vẹn 21,5 gam tất cả hổn hợp X có Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 yêu cầu dùng không còn 430 ml hỗn hợp H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, bên cạnh đó thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z nhận được 56,9 gam muối khan. Thành phần tỷ lệ của Al trong hỗn hợp X có mức giá trị gần nhất là:

A. 25,5% B. 18,5% C. 20,5% D. 22,5%

Câu 26: hòa tan m (g) hỗn hợp X tất cả Al với Na tất cả tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư nhận được 4,48 (l) khí (đktc). Gíá trị của m là:

A. 7,3 B. 5,84 C. 6,15 D. 3,65

Câu 27: mang lại sơ đồ đưa hóa sau :

(1) C4H6O2 (M) + NaOH (A) + (B)(2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O (F)↓ + Ag + NH4NO3(3) (F) + NaOH (A)↑ + NH3 + H2O

Chất M là:

A. HCOO(CH2)=CH2

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3

D. CH2=CHCOOCH3

Câu 28: cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y gồm cùng công thức phân tử là C3H7NO2 . Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo nên H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo nên CH2=CHCOONa với khí T. Các chất Z với T theo thứ tự là:


A. CH3OH và NH3

B. CH3OH với CH3NH2

C. CH3NH2 với NH3

D. C2H3OH và N2

Câu 29: chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H9O2N. Mang lại 9,1 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng chiếm được 6,8 gam hóa học rắn khan. Số công thức kết cấu của X cân xứng với đặc điểm trên là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 30: thực hiện các xem sét sau:

(a) mang đến Cu dư vào hỗn hợp Fe(NO3)3.(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.(c) cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.(d) mang lại bột sắt vào hỗn hợp FeCl3 dư.

Số thí nghiệm sau cùng còn lại dung dịch chưa 1 muối bột tan là:

A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Câu 31: Đốt cháy trọn vẹn 1 lượng tất cả hổn hợp 2 este. Dẫn thành phầm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5 dư cùng bình (2) đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thấy trọng lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thi được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc các loại este nào dưới đây ?

A. Este no, đối kháng chức, mạch hở B. Este ko noC. Este thơm D. Este nhiều chức

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân đề nghị dùng 4,704 lít khí O2 , chiếm được 4,032 lít CO2 và 3,24 gam H2O. Nếu mang đến m gam X chức năng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phả ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong những số ấy có a mol mong Y và b mol muối hạt Z (MY > MZ ). Các thể tích khí hầu hết đo ở đk chuẩn. Tỉ lệ thành phần a : b là:

A. 2 : 3 B. 3 : 2 C. 2 : 1 D. 1 : 5

Câu 33: Thủy phân m gam hôn hòa hợp X bao gồm 1 tetrapeptit A với 1 pentapeptit B (A và B đông đảo hở chứa đồng thời Glyxin với Alanin vào phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch thành phầm cho (m+ 15,8) gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy tổng thể lượng muối sinh ra bằng 1 lượng oxi vừa đủ , nhận được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y có CO2 , H2O với N2. Dần Y trải qua bình đựng hỗn hợp NaOH quánh dư, thấy trọng lượng thấy trọng lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban sơ và bao gồm 4,928 lít khí độc nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không xẩy ra nước kêt nạp , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Yếu tố phần trăm cân nặng của B trong tất cả hổn hợp X là:

A.35,37% B. 58,92% C. 46,94% D. 50,92%

Câu 34: Brađikinin có công dụng làm bớt huyết áp, đó là 1 trong nonapeptit gồm công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này, thu được bao nhiêu tripeptit cơ mà trong thành phần bao gồm phenyl alanin (Phe) ?

A. 4 B. 3 C. 6 D. 5


Câu 35: hỗn hợp X tất cả metyl fomat, anđehit acrylic cùng metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi kêt nạp hết thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được 9 gam kết tủa và trọng lượng dung dịch sút 3,78 gam. Quý giá của m là :

A. 1,95 B. 1,54 C. 1,22 D. 2,02

Câu 36: Poli(vinyl clorua) được pha trộn từ khí vạn vật thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất (H) như sau :

Metan Axetilen Vinyl clorua Poli(vinyl clorua).Thể tích khí thiên nhiên (đktc) đề xuất để điều chế được 1 tấn PVC là :

A. 5589,08 m3 B. 1470,81 m3 C. 5883,25 m3 D. 3883,24 m3

Câu 37: Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả hai hóa học hữu cơ, no solo chức, mạch hở (chứa C, H, O) công dụng vừa đủ với 20ml hỗn hợp NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun rét lượng ancol chiếm được với axit H2SO4 đặc ở 170°C chiếm được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như bên trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì cân nặng bình tăng 7,75 gam. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Cân nặng của chất tất cả phân tử khối to hơn trong X là 2,55 gam.B. Tổng phân tử khối của hai hóa học trong X là 164.C. Yếu tố phần trăm khối lượng các hóa học trong X là 49,5% cùng 50,5%.D. Một hóa học trong X có 3 phương pháp cấu tạo cân xứng với điều kiện bài toán.

Xem thêm: 1 Hộp Sữa Milo 180Ml Bao Nhiêu Calo, Một Hộp Sữa Milo Chứa Bao Nhiêu Calo

Câu 38: Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M cùng NaOH 1M. Sau phản nghịch ứng thu được dung dịch

Y. đến dung dịch Y tính năng với 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp BaCl2 1,2M với KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là:

A. 66,98 B. 39,4 C. 47,28 D. 59,1

Câu 39: cho các phát biểu sua :

(a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic(b) phản nghịch ứng thuỷ phân xenlulozơ xẩy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để phân phối tơ nhân tạo.(d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc.(e) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biêu trên, số tuyên bố đúng là:

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 40: hóa học X tất cả công thức phân tử C2H7O3N. Khi mang lại X tính năng với hỗn hợp HCl hoặc dung dịch NaOH làm cho nóng nhẹ hồ hết thấy khí bay ra. Lấy 0,1 mol X bỏ vào dung dịch cất 0,25 mol KOH. Sau phản nghịch ứng cô cạn dung dịch được hóa học rắn Y, nung lạnh Y đến khối lượng không thay đổi được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là: