Đề thi thpt quốc gia 2017 môn hóa file word

     

Đề thi THPTQG 2017 môn Hóa mã đề 201 ( CHÍNH THỨC) tệp tin word có lời giải chi tiết.doc là tài liệu môn chất hóa học trong công tác Lớp 12 được dongan-group.com.vn.vn tổng hợp và biên soạn.

Bạn đã xem: Đề thi thpt đất nước môn hóa 2017 file word

tạo nên nguồn tư liệu giúp chúng ta trong việc ôn tập

câu chữ tóm tắt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi gồm tất cả 4 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: HÓA HỌCThời gian làm bài: 50 phút, ko kể thời hạn phát đềMã đề thi 201Họ tên thí sinh:……………………………………………Số báo danh: …………………………………………….Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35.5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Rb=85,5; Ag=108 Câu 41: bí quyết nào sau đây hoàn toàn có thể là bí quyết của hóa học béo?A. CH3COOCH2C6H5B. C15H31COOCH3C. (C17H33COO)2C2H4 D. (C17H35COO)3C3H5Câu 42: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?A. Poli (etylen terephtalat)B. PoliacrilonitrinC. PolistirenD. Poli (metyl metacrylat)Câu 43: Trộn bột kim loại X cùng với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để tiến hành phản ứng sức nóng nhôm dùng làm hàn đường ray tàu hỏa. Sắt kẽm kim loại X là?A. FeB. CuC. AgD. AlCâu 44: Khử hoàn toàn 32g CuO bằng khí co dư, nhận được m gam kim loại. Giá trị của m là:A. 25,6B. 19,2C. 6,4D. 12,8Câu 45: vào công nghiệp, kim loại nào tiếp sau đây chỉ được điều chế bằng cách thức điện phân rét chảy?A. FeB. CuC. MgD. Ag Câu 46: chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa?A. NaClB. Ca(HCO3)2C. KClD. KNO3Câu 47: Hợp hóa học H2NCH2COOH có tên làA. ValinB. LysinC. AlaninD. GlyxinCâu 48: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây mối đe dọa lớn cho tới môi trường. Hai khí nào dưới đây đều là tại sao gây mưa axit?A. H2S cùng N2B. CO2 với O2C. SO2 với NO2D. NH2 với HClCâu 49: mang đến Fe chức năng với dung dịch HNO3 đặc, lạnh thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X làA. N2B. N2OC. NOD. NO2Câu 50: dung dịch nào dưới đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo thành chất khí?A. Ba(OH)2B. Na2CO3C. K​2SO4D. Ca(NO3)2Câu 51: phương pháp hóa học của natri đicromat làA. Na2Cr2O7B. NaCrO2C. Na2CrO4D. Na2SO4Câu 52: hỗn hợp nào tiếp sau đây làm quỳ tím chuyển sang color xanh?A. GlyxinB. MetylaminC. AnilinD. GlucozoCâu 53: kết hợp 3,2 gam một oxit kim loại cần trọn vẹn 40ml hỗn hợp HCl 2M. Phương pháp của oxit làA. MgOB. Fe2O3C. CuOD. Fe3O4Câu 54: mang lại 1,5 gam các thành phần hỗn hợp X có Al và Mg phản ứng không còn với dung dịch HCl dư, thu được 1,68l khí H2 (đktc). Trọng lượng của Mg trong X làA. 0,60 gamB. 0,90 gamC.


Bạn đang xem: đề thi thpt quốc gia 2017 môn hóa file word


Xem thêm: Tag ✓ Đề Thi Khảo Sát Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán Co Dap An Violet Hay Nhất 2022


Xem thêm: Ví Dụ Về Tiền Công Danh Nghĩa Và Tiền Công Thực Tế, Thế Nào Là Tiền Công Danh Nghĩa


0,42 gamD. 0,48 gamCâu 55: phối hợp 1,5 gam sắt kẽm kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa - nhân chính Y đề xuất vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Sắt kẽm kim loại X làA. CaB. BaC. NaD. KCâu 56: Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học béo bằng dung dịch NaOH, đung nóng, thu được 9,2 gam glixerol cùng 91,8 gam muối. Quý hiếm của m làA. 89B. 101C. 85D. 93Câu 57: cho những chất sau: fructozo, glucozo, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số hóa học phản ứng cùng với Cu(OH)​2 trong môi trường thiên nhiên kiềm, tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam làA. 4B. 2C. 1D. 3Câu 58: tuyên bố nào sau đây sai?A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ vào dung dịchB. Sắt kẽm kim loại Al tính năng được với dung dịch NaOHC. Sắt kẽm kim loại có cân nặng riêng nhỏ tuổi nhất là LiD. Kim loại cứng tuyệt nhất là CrCâu 59: Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit mạch hở X chỉ nhận được 3 mol Gly cùng 1 mol Ala. Số link peptit trong phân tử X làA. 3B. 4C. 2D. 1Câu 60: tuyên bố nào sau đây sai?A. Ở đk thường, chất khủng (C17H33COO)3C3H5 sinh sống trạng thái rắnB. Fructozo có nhiều trong mật ongC. Metyl acrylat, tripanmitin với tristearin đa số là esteD. Thủy phân trọn vẹn chất béo luôn thu được glixerolCâu 61: mang đến 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 cùng H2NCH2COOC2H5 công dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m làA. 16,6B. 17,9C. 19,4D. 9,2Câu 62: cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đối kháng chức, mạch hở, kế tiếp trong hàng đồng đẳng) chức năng hết với hỗn hợp HCl, chiếm được 34 gam muối. Bí quyết phân tử của hai amin làA. C3H9N và C4H11NB. C3H7N với C4H9NC. CH5N cùng C2H7ND. C2H7N và C3H9NCâu 63: Trong chống thí nghiệm, khí X được điều chế với thu vào trong bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo nên từ phản bội ứng hóa học nào sau đây?A. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2OB. NH4Cl + NaOHNH3(k) + NaCl + H2OC. CaCO3 + 2HClCaCl2 + CO2(k) + H2OD. 3Cu + 8HNO3(loãng)3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2OCâu 64: Cho kim loại Fe lần lượn bội nghịch ứng với những dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường phù hợp phản ứng hóa học xảy ra là:A. 4B. 3C. 1D. 2Câu 65: Điện phân 200ml dung dịch tất cả CuSO4 1,25M và NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, công suất điện phân 100%, bỏ qua mất sự hài hòa của khí vào nước và sự bay hơi của nước) cùng với cường độ dòng điện không thay đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Hỗn hợp thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với hỗn hợp ban đầu. Quý giá của a làA. 0,75B. 0,50C. 1,00D. 1,50Câu 66: mang đến 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. đến Y tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, nhận được m gam muối. Quý giá của m làA. 55,600B. 53,775C. 61 dongan-group.com.vn

website thi và chế tạo đề thi trắc nghiệm online.Mang đến người tiêu dùng các tính năng tốt độc nhất cho vấn đề học tập và giảng dậy.