#100 Đề Thi Hsg Tiếng Anh 6 Có Đáp Án Mới Nhất Năm 2022

     

150 đề thi học tập sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 tất cả hệ thống thắc mắc trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 6. Mong muốn tài liệu này để giúp cho đông đảo bạn thương yêu học Anh văn, nhất là những chúng ta đang sẵn sàng bước vào kỳ thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 tất cả một lượng loài kiến thức hữu ích để củng cầm vốn kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: #100 đề thi hsg tiếng anh 6 có đáp án mới nhất năm 2022

Đề thi học sinh tốt Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ SỐ 1

I. Chọn từ tất cả phần gạch men chân được vạc âm không giống so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater


4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother

II. Lựa chọn một từ không cùng nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo bị cắn D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg


6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn lời giải đúng nhất (A, B, C hoặc D) để xong các câu sau

1.She ………………. To lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want khổng lồ eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vì you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………


A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien vì when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To lớn Hue on Sunday?

A. To go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.


A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ phù hợp điền vào vị trí trống để hoàn thành các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

Xem thêm: Bài Tập Este Lipit Có Đáp Án Violet, Trắc Nghiệm Este, Tổng Hợp Este

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi chiếc sau đây có 1 lỗi không đúng hày tìm với sử lại mang đến đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes to lớn work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s lớn go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vị you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Mang đến dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) to work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa áp dụng từ hoặc nhóm từ gợi ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...............................................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..................................................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.................................................................................................


4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………................................................

Xem thêm: Lấy Video Làm Hình Nền Điện Thoại Iphone Có Nhạc Cực Cuốn, Cách Làm Hình Nền Video Cho Iphone

5. What/ there/ front/ your house?..............................................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................…………………………………………..………