Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (502.36 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

1 ĐỀ SỐ 1 1. Find the odd one out.

1. A. How B. What C. Peter

2. A. My B. Name C. Your

3. A. Linda B. Meet C. Tony

4. A. Am B. Is C. Spell

5. A. How B. Hello C. Hi

2. Reorder the words khổng lồ make correct sentences. 1. My/ is/ name/ Nam./

... 2. Your/ what/ name/ is/ ?/

... 3. Later/ you/ Bye./ see/.

... 4. You/ are/ how/ ?/

... 5. Am/ I / fine/ you/ thank/,/./

... 6. Do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

... 7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

... 8. Am/ I / in/ 3D/ class/./

... 3. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

A B

1. What’s your name? A. Bye. See you later.

2. How are you? B. My name is Nga.

3. Goodbye. C. I’m fine, thank you.

4. Hello, I am Linda. D. Nice lớn meet you, too.

5. Nice khổng lồ meet you. E. Hi. I’m Quan.

6. How bởi vì you spell Tony? F. T-O-N-Y

Your answer:

1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________ ------

ĐỀ SỐ 2

1. Reorder the letters lớn have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD

1. HLOSCO 2. RIBAYRL 3. AEMN 4. PELSL 5. THWA 6. ASSCL 7. IETK 8. ODG


2 1. Is/ my/ This/ friend./ new/

... 2. Are/ How/ Linda?/ you,/

... 3. Is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

... 4. Spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

... 3. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.
2. Is your classroom large? - No, _________ . 3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.


*
bo de kiem tra hoc ki 1 10 456 0


Xem thêm: Xem Nhiều 5/2022 # Bài Tập Word Form Lớp 10 Có Đáp Án, # Top Trend

*
tư liệu Đề đánh giá Học kì 1 - Toán 11 - đề số 3 3 760 8
*
tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 2 513 2
*
tài liệu đề chất vấn định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011 5 518 0
*
tư liệu đề đánh giá định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học tập 2010 - 2011 5 521 0
*
tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - trung học phổ thông QUỲNH LƯU 1 doc 4 819 23


Xem thêm: Cách Up Video Lên Youtube Bị Giảm Chất Lượng Thấp Sau Khi Tải Lên

*
(502.36 KB - 2 trang) - Tải cỗ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 - Chương trình bắt đầu - Đề chất vấn giữa học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3