ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 6 THÍ ĐIỂM

     
... Play đoạn clip (7 9 ) after finishing homework I usually go khổng lồ bed at ten oclock I never (8 0) up too late at night 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 bài 9: Đọc đoạn văn lựa chọn đáp án mang lại thông ... 69 one once 65 nineth 70 at ninth in bài 8: search từ phù hợp điền vào địa điểm trống đoạn văn sau (2 , điểm) 71 .take 72 .and 73 .lunch 74 .juice 75 .playing 76 .do 77 .with 78 .pass 79 .games 80.stay bài ... Playing sports with my school friends I lượt thích (7 5 ) badminton very much We also (7 6 ) aerobics three times a week I have dinner (7 7 ) my family at half (7 8 ) six Then I my homework Sometimes, I watch...

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 thí điểm


*

... Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 Now, your friend will ask you questions about your picture Answer his/her questions Thầy Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 KEY ENGLISH test 15 MINUTES ... Worlds for children Thầy Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 Children can learn about different lands and different people from TV ... The Kids Are All Right Thầy Bùi Văn Vinh – ĐHSPHN - 0977. 267 .66 2 B 45 MINUTES chạy thử ENGLISH LANGUAGE thử nghiệm Full name: (After unit 7,8) Class: … Time:...

Xem thêm: Lịch Sử Hình Ảnh Máy Tính Cá Nhân Đầu Tiên Ra Đời Năm Nào, Máy Vi Tính Đã Ra Đời Và Lớn Lên Ra Sao


*

... Everyday activities - Skills: Reading & writing - To kiểm tra up Ss understanding II: Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ Vocabulary và grammar Reading writing nhận thấy TNKQ TL 2 0.5 Tổng Thông hiểu áp dụng ... Vocabulary from unit one lớn unit - Skills: listening, reading và writing II Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ phân biệt Thông hiểu vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Grammar Vocabulary và structure ... Through units - to get Ssresult after units - Skills: reading & writing II Ma trận thết kế đề kiểm tra Kỹ nhận biết Thông hiểu vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 2 Grammar Vocabulary & structure...

Xem thêm: Hội Những Người Thích Đọc Sách, Đam Mê Phát Triển Bản Thân Từ Sơn


*

... A 163 What color is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go to lớn the movies Sunday evening A khổng lồ B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ... D three 265 My school is not big It’s A big B small C not small D new 266 How many floors _ it have? A does B is C D are 267 What _ you every morning? A are B C is D does 268 class ... A 163 What màu sắc is _ hair ? It’s black A your B you C me D I 164 We go khổng lồ the movies Sunday evening A to B at C on D in 165 It"s very in the winter A cold B hot C cool D warm 166 ...
*

*