Lập trình pascal: tính các số fibonacci

     

Bài 1(Cách 1): Viết lịch trình nhập từ bỏ bàn phím một số trong những n. Xuất hàng số Fibonacci trong khoảng n.

Bạn đang xem: Lập trình pascal: tính các số fibonacci

Biết hàng số Fibo được xác dịnh như sau :

U0 = U1 = 1

Un+2 = Un+1 + Un (n > 0)

Ví dụ: n = 8 -> 1 1 2 3 5 8 13 21.

Program Day_Fibo;

uses crt;

var i,n,f1,f2,f3:longint;

procedure fibo(k:longint);

begin

f1:=1;

f2:=1;

for i:=1 lớn k do

begin

f3:=f1+f2;

write(f1:3," ");

f1:=f2;

f2:=f3;

end;

end;

begin

clrscr;

write("Nhap n: ");readln(n);

fibo(n);

readln;

end.

Xem thêm: Các Hình Thức Rút Gọn Câu Cùng Chủ Ngữ, Rút Gọn Mệnh Đề Trạng Ngữ

Bài 1 (Cách 2): Nhập vào một vài N. Xuất ra tất cả các số fibonanci trong khoảng N.

VD: N = 5 -> 1 1 2 3 5

Program Bai9;

uses crt;

var a,b,c,d,i,n:integer;

begin

clrscr;

write("Nhapvao n = ");readln(n);

a:=1;

b:=1;

c:=a+b;


write(n," so Fibonaci dau tien la: ");

write(1:4,1:4);

for i:=3 khổng lồ n do

begin

write(c:4);

a:=b;

b:=c;

c:=a+b;

end;

writeln;

writeln("Da xu ly xong");

readln;

end.

Xem thêm: How To Write A Letter To Your Friend Describing How You Spent Your Holidays

writeln("da xu ly xong");

readln;

end.

Bài 2: Nhập vào một trong những N. Xuất ra số Fibonanci đồ vật N

VD: N = 10 -> Số Fibonanci thiết bị 10 là: 55

program xuat_so_fibonanci;

uses crt;

var i,n,s,a,b:integer;

begin

clrscr;

write("nhap vao n:=");readln(n);

b:=1;

i:=2;

a:=1;

while (i

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết 3 viết chương trình in ra dãy số fibonacci pascal
programmingchương trìnhFibonacci C for

*****

Có thể bạn quan tâm


Chương trình pascal dạng hình mảng1 mon trước. BởiIncome-taxCertainty

#1


Xem Nhiều


Bạn có thể tạo HTML trong Notepad không?5 ngày trước. BởiVirulentClimber