Cho M Gam Bột Cu Vào 400Ml Dung Dịch Agno3 0 2M

     
*

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M sau một thời gian phản ứng thu được 7,76g hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 5,85g Zn vào hỗn hợp Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53g chất rắn. Giá trị của m là : A. 5,12g B. 3,84g C. 5,76g D. 6,40g

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76g tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách bóc X rồi thêm 5,85g Zn vào hỗn hợp Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53g chất rắn. Giá trị của m là :

A.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dung dịch agno3 0 2m

5,12g

B. 3,84g

C. 5,76g

D. 6,40g


*

Đáp án : D

Ta thấy nNO3 = 0,08 mol Zn = 0,09 mol => Zn dư và muối vào dung dịch ở đầu cuối là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn cân nặng : mZn + mY = mdd cuối + mrắn cuối

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn cân nặng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g


*

Cho m(g) bột Cu vào 400ml dd AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 7,76g hh chất rắn X với dd Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y. Sau khi p.ư xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g hóa học rắn Z. M =

A.6,4 B.5,76 C.3,84 D.5,12


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> khối lượng tăng (=7,76-m) = cân nặng của Ag sinh ra phụ thuộc vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> trọng lượng tăng (=7,76-m) = trọng lượng của Ag sinh ra phụ thuộc vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4=> lời giải A


 quá trình 1 sau p.ư tất cả (Cu;Ag): 7.76g và hh ( Cu 2+; Ag+) , cho tiếp Zn vào thì Zn đẩy Cu và Ag còn lại trong dd muối bột ra, nên toàn thể quá trình coi như cho tất cả Cu với Zn vào dd AgNO3; giả dụ Ag p.ư không còn thì số mol e dấn là 0,08 Zn dư, số mol Zn p.ư = 0,04 => số mol Zn dư = 0,05ta gồm PT bảo toàn khối lượngm + 0,08.108 = 7,76 + 10,03 - 0,05.65=> m =6,4=> chọn giải đáp A


Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Tính cực hiếm của m.


Ta thấy (n_NO3=0,08molZn) dư cùng muối trong dung dịch ở đầu cuối là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn khối lượng: mZn + ,my  = (m_ddcuối) +(m_rắncuối)

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn trọng lượng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

 

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g.


Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m 1à A. 5,12 B. 3,84 C. 5,76 D. 6,40

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m 1à

A. 5,12

B. 3,84

C. 5,76

D. 6,40


Đáp án D

*

Sau phản nghịch ứng rắn X 1à hỗn hợp kim loại bắt buộc X 1à Ag (2x) cùng Cu (y)

Dung dịch Y bao gồm AgNO3 (0,08-2x) cùng Cu(NO3)2 (x)

nZn = 0,09

*

nZn phản ứng = 0,04-x + x = 0,04 => nZn dư =0,09-0,04 =0,05

Chất rắn Z có Cu (x); Ag (0,08-2x) cùng Zn dư (0,05)

=> 64x + 108.(0,08-2x) + 0,05.65 = 10,53 => x = 17/1900

2x.108 + y.64 = 7,76

y = 173/1900

mCu = (x+y).64 = 6,4

Cách tính nhanh: ta lấy Z + X gồm: Ag (0,08); Zn (0,05) với Cu (m)

=> m = 10,53+7,76-0,05.65-0,08.108

= 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m là: A. 5,12 B. 5,76 C. 3,84 D. 6,40

Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là:

A. 5,12

B. 5,76

C.

Xem thêm: Phân Tích Bình Ngô Đại Cáo Của Nguyễn Trãi Viết Bình Ngô Đại Cáo Vào Năm Nào

3,84

D. 6,40


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m là A. 5,12 B. 3,84 C. 5,76 D. 6,4

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là

A. 5,12

B. 3,84

C. 5,76

D. 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là :

A. 6,40.

B. 5,76 .

C. 3,84.

D. 5,12.


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịchAgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là

A. 6,40

B. 5,76

C. 3,84

D. 5,12


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Cực hiếm của m là: A. 6,40 gam B. 5,76 gam C. 3,20 gam D. 3,84 gam

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là:

A. 6,40 gam

B. 5,76 gam

C. 3,20 gam

D. 3,84 gam


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là A. 5,76 B. 6,40 C. 3,20 D. 3,84

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 5,76

B. 6,40

C.

Xem thêm: Tìm Những Từ Đồng Nghĩa Với Từ Học Tập ? Từ Đồng Nghĩa Với Học Tập

3,20

D. 3,84


Chọn C

nZn = 0,06 mol ; nAgNO3 = nNO3 = 0,08 mol Zn

=> Y chỉ cất 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn cân nặng : mZn + mmuối Y = mrắn + mmuối sau

=> mmuối Y = 6,14 + 0,04.189 – 3,9 = 9,8g

Bảo toàn trọng lượng : m + mAgNO3 = mmuối Y + mX

=> m = 3,20g