CHO HÌNH THANG VUÔNG ABCD CÓ A=D=90

     
*

Cho hình thang vuông ABCD ( góc A = góc D = 90 độ) tất cả AB = CD/2. Hotline H là hình chiếu của D trên AC. Call M, N là trung điểm của HC, HD

a) cm ABMN lalà hình bình hành

b) cm N là trực tâm của tam giác AMD

c) Góc BMD = 90 độ

d) cho CD = 16 cm, AD = 6 cm. Tính diện tích ABCD


*

*

cho hình thang vuông ABCD có A=D=90 AB=1/2CD. GỌI H là hình chiếu của D bên trên AC .M là trung điểm HC. Kẻ MK vuông góc cùng với AD ( k trực thuộc AD) MK cắt bh tại N .cmr a) ABMN là hình bình hành b) góc BMD =90 ĐỘ


A,Ta có : N là trung điểm của DH Suy ra NM là đường trung bình của tam giác DHC

(Rightarrow)NM=(dfracDC2) ;NM//DC(Rightarrow)NM=AB;NM//AB.

Bạn đang xem: Cho hình thang vuông abcd có a=d=90

Vậy ABMN là hình bình hành

B, Từ trên ta có:

AN//BM(left(1 ight))

Vì NM//DC;DC(perp)AD nên NM(perp)AD

Xét tam giác ADM tất cả

2 đường cao MN

DH giao nhau ở N cần N là trực trọng điểm của tam giác ADM

Suy ra AN (perp)DM (left(2 ight))

Từ (left(1 ight)vàleft(2 ight)) suy ra BM (perp)DM

Do đó góc BMD =90 độ

A B D C M K N H


Cho hình thang vuông ABCD , bao gồm góc A = góc D = 90 độ , AB = 1/2 CD . Call H là hình chiếu của D trên AC . Hotline M và N theo thứ tự là trung điểm HC với HD .

a) minh chứng ABMN là hình bình hành 

b) chứng minh góc BMD = 90 độ 

c) mang đến CD = 16 cm , AD = 6 cm . Tính diện tích ABCD


a) MN là con đường trung bình tam giác HDC (RightarrowheptegincasesMN=frac12DC=AB\MN//DC//ABendcases)=> MNAB là hình bình hành

b) Có (heptegincasesMN//DC\ADperp DCendcasesRightarrow MNperp AD)

Mà (DNperp AM)nên N là trực vai trung phong tam giác AMD (Rightarrow ANperp DM)

Mà (BM//AN)(vì ANMB là hình bình hành) nên (BMperp DMRightarrowwidehatBMD=90^0)

c) (S_ABCD=fracleft(AB+DC ight).AD2=fracleft(fracDC2+DC ight).AD2=fracleft(8+16 ight).62=72left(cm^2 ight))


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho hình thang vuông ABCD , có góc A = góc D = 90 độ , AB = 1/2 CD . điện thoại tư vấn H là hình chiếu của D trên AC . Gọi M với N theo thứ tự là trung điểm HC và HD .

Xem thêm: Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn 120M Đáy Bé Bằng 2/3 Đáy Lớn Đáy Bé Dài Hơn Chiều Cao 5 M

a) minh chứng ABMN là hình bình hành 

b) chứng tỏ góc BMD = 90 độ 

c) đến CD = 16 cm , AD = 6 centimet . Tính diện tích s ABCD


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

A B C D H N M

a, có M;N theo thứ tự là trđ của HC; HD (gt) xét tg DHC 

=> MN là đtb của tg DHC (đn)

=> MN // DC nhưng DC // AB (do ABCD là hình thang) => AB // MN

MN = 1/2DC (tc) nhưng mà DC = 2AB => AB = 1/2DC => MN = AB

=> ABMN là hình bình hành (dấu hiệu)

b, MN // DC (câu a) DC _|_ AD (gt)

=> MN _|_ AD ; dn _|_ AM (gt) ; xét tg DAM 

=> N là trực trọng tâm của tg DAM

=> AN _|_ DM mà lại AN // BM vày ABMN là hình bình hành (câu a)

=> DM _|_ BM (TC)

=> ^BMD = 90

c, gồm CD thì tính đc AB hoàn thành tính bth


Đúng 3

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho hình thang vuông ABCD. Góc A=góc D= 90 độ, AB =1/2CD. Call H là hình chiếu của D trên AC. M là trung điểm HC. C/M: góc BMD=90 độ


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Cho hình thang vuông ABCD A=D=90 . Bao gồm AB=1/2CD . điện thoại tư vấn H là hình chiếu của D trên AC . M là trung điểm của HC . Chứng minh rằng :

góc BMD=90


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Toán câu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

Gọi N là trung điểm của HD .

Xem thêm: Định Nghĩa Số Hữu Tỉ Số Vô Tỉ Là Gì? Số Vô Tỉ Là Gì? Số Vô Tỉ Là Gì

Ta gồm : MN là đường trung bình của tam giác HDC 

(Rightarrow MN//DC)

(MN=frac12DC) (T/c mặt đường TB )

Ta lại sở hữu : 

(AB//DC)và (AB=MN)

=> ABMN là hình bình hành .

(Rightarrow AN//BM)(1)

Xét tam giác ADM gồm :

(heptegincasesDHperp AM\MNperp ADendcases)

(Rightarrow ANperp DM)(2)

Từ (1) với (2)

(RightarrowwidehatBMD=90^o)(đpcm)


Đúng 0

Bình luận (0)

A B C D H M N


Đúng 0
Bình luận (0)

bn ơi dựa vào đâu để MN vuông góc AD vào tam giác ADM


Đúng 1
Bình luận (0)

cho hình thang vuông ABCD có góc A = góc B = 900 , AD = DC 2AB . Vẽ DH vuông góc với AC (H nằm trong AC). điện thoại tư vấn M,N theo thứ tự là trung điểm của HC và HD . Cm

a) DH là tia phân giác góc DAC

b) tứ giác DNMC là hình thang cân 

c) tứ giác ABMN là hình bình hành

d) góc BMD = 900


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
0
0
Gửi Hủy
3) mang lại tam giác ABC vuông trên A , ABXem chi tiết

0


0


0