Cấu Hình E Của Fe2+

     

thông số kỹ thuật electron thu gọn của ion Fe2+ là? A. 4s23d4.B. 3d44s2.C. 3d6.D. 3d64s2.

Bạn đang xem: Cấu hình e của fe2+

Tổng đúng theo câu trả lời (1)

cấu hình e của 26Fe là: 1s22s22p63s33p63d64s2. Fe cho 2e (từ ngoài vào trong) nhận được ion Fe2+ → thông số kỹ thuật e của Fe2+ là: 1s22s22p63s33p63d6 xuất xắc 3d6. Đáp án C

Câu hỏi hay độc nhất cùng nhà đề

rất có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước tất cả tính cứng tạm thời ? A. NaClB. H2SO4C. Na2CO3D. KNO3Teflon là tên gọi của một polime được dùng làm A. Chất dẻo.B. Tơ tổng hợp.C. Cao su tổng hợp.D. Keo dán dán.Tiến hành các thí nghiệm sau: (1)Cho lá sắt vào dụng dịch HCl có thêm vài giọt CuSO4 (2)Cho lá sắt vào dụng dịch FeCl3 (3)Cho lá thép vào dụng dịch ZnSO4 (4)Cho lá sắt vào dụng dịch CuSO4 (5)Cho lá kẽm vào dụng dịch HCl Số ngôi trường hợp xẩy ra sự làm mòn điện hóa là A. 5 B. 4 C. 2 D. 3Cho dãy hóa học gồm: glucozơ, fructozơ, triolein, metyl acrylat, saccarozơ, etyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được kết tủa bạc đãi là:A. 2B. 5C. 3D. 4.Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong hỗn hợp NaOH dư nhận được m gam muối. Quý giá của m là A. 20,6. B. 18,6. C. 22,6. D. 20,8.Quặng Pirit sắt bao gồm thành phần đó là A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeS2Dung dịch nào sau đây tính năng được với kim loại Ag? A. Fe(NO3)2. B. HNO3 đặc. C. HCl. D. NaOH.Tác nhân đa số gây mưa axit là A. SO2 cùng NO2.B. CH4 và NH3.C. Co và CH4.D. Teo và CO2.Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al với Fe3O4 sau một thời hạn thu được chất rắn Y. Để hòa tan hết Y đề xuất Y lít dung dịch NaOH vào dung dịch Z cho dư, chiếm được kết tủa M. Nung M vào chân ko đến khối lượng không đổi thu được 44 gam hóa học rắn T. Mang đến 50 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả CO với CO2 qua ống sư được hóa học rắn T nung nóng. Sau khoản thời gian T bội phản ứng hết thu được tất cả hổn hợp khí B có cân nặng gấp 1,208 lần khối lượng của A. Gía trị của ( m – V) gần với cái giá trị nào tiếp sau đây nhất? A. 61,5 B. 65,7 C. 58,4 D. 63,2Dãy kim loại nào sau đây chức năng với hỗn hợp HCl với khí Cl2 mang lại cùng một muối? A. Cu, Fe, Zn B. Na, Al, Zn C. Na, Mg, Cu D. Ni, Fe, Mg

Sắt tất cả Z = 26. Thông số kỹ thuật electron của Fe2+ là:

Sắt bao gồm Z = 26. Thông số kỹ thuật electron của Fe2+ là A. 3d44s2.

B. 3d6.

C. 3d54s1.

D. 4s23d4.


Cấu hình electron của ion Fe2+có mối contact gì với cấu tạo nguyên tử và đặc điểm của yếu tắc Fe? bài viết dưới đây đã giúp họ làm rõ sự việc này.


Cấu hình electron của Fe2+

1. Cấu hình electron của Fe2+

Cấu hình electron của ion Fe2+là 1s22s22p63s23p63d6.

Viết gọn: 3d6.

2. Giải pháp viết thông số kỹ thuật electron của Fe2+

Cấu hình electron của nguyên tử sắt là 1s22s22p63s23p63d64s2(hay 3d64s2).

⇒ Nguyên tử Fe rất có thể nhường 2 electron để sản xuất cation Fe2+.

Fe ⟶ Fe2++ 2e

⇒ cấu hình electron của ion Fe2+là 1s22s22p63s23p63d6.

Viết gọn: 3d6.

3. Ví dụ

Câu 1:Cho nhân tố X thuộc team VIIIB, chu kì 4 trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của X2+là

A. 3d34s2.

Xem thêm: Hãy Nêu Cấu Tạo Của Hạt Nhân, Lý Thuyết Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân

B. 3d64s2.

C. 3d54s1.

D. 3d6.

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tố X thuộc đội VIIIB, chu kì 4 vào bảng tuần hoàn.

⇒ Nguyên tử X gồm 4 lớp electron và 8 electron hóa trị, nguyên tố d

⇒ cấu hình electron của X là 3d64s2.

X ⟶ X2++ 2e

⇒ thông số kỹ thuật electron của X2+là 3d6.

Câu 2:Cho cation X2+có 3 lớp electron với tổng số electron trên phần ngoài cùng là 14. Vị trí của X vào bảng tuần hoàn hóa học là

A. Chu kì 4, team IIA.

B. Chu kì 4, đội VIIIB.

C. Chu kì 3, nhóm IIA.

D. Chu kì 4, đội IIB.

Lời giải:

Đáp án B

Cation X2+có 3 lớp electron và tổng số electron trên lớp ngoài cùng là 14.

⇒ Số electron lớp 3 là 14.


⇒ thông số kỹ thuật electron của lớp trang bị 3 là 3s23p63d6.

⇒ thông số kỹ thuật electron của cation X2+là 3d6.

X ⟶ X2++ 2e

⇒ thông số kỹ thuật electron của X là 3d64s2.

Xem thêm: Top 12+ Các Biện Pháp Tu Từ Trong Bài Ánh Trăng, Tổng Hợp Đề Đọc Hiểu Ánh Trăng

⇒ X nằm trong chu kì 4 (do gồm 4 lớp electron), đội VIIIB (do bao gồm 8 electron hóa trị, thành phần d).