Cấp Phát Động Cho Mảng 2 Chiều Trên C

     

chào những bạnmình tất cả đoạn lịch trình sau:cấp phát hễ mảng 2 chiều, nhân 2 ma trận

#include using namespace std;class matrixprivate:int **array;int h, c;void allocated()array = new int *;for (int i = 0; i c = a.c;this->h = a.h;this->allocated();int temp;for (int i = 0; i array = a.array;/*temp = a.array;this->array = temp;*/}~matrix()for (int i = 0; i > h;cout > c;allocated();for (int i = 0; i > array;}}void output()for (int i = 0; i class có dữ liệu là con trỏ, khi nạp ông chồng toán tử nhân 2 ma trận, hàm nạp ông chồng trả về 1 đối tượng người tiêu dùng , chương trình có hàm destructor nhằm giải phóng con trỏ, nên lúc biến tạm bợ chứa hiệu quả nhân ma trận bị bỏ (hàm nạp chồng toán tử chạy xong) thì đối tượng người dùng trả về sau khi nhân cũng trở thành hủy, (hủy chiếc *array) -> lỗinên mình đã định nghĩa lại copy constructornhư sau

matrix(const matrix &a)this->c = a.c;this->h = a.h;this->allocated();int temp;for (int i = 0; i array = a.array;/*temp = a.array;this->array = temp;*/}nhưng làm nắm nào để lấy giá trị của thành phần được trình diễn bằng con trỏ **array nhỉkiểu như int *a, *b;thì (sao b) = (sao a);nhưng đây là con trỏ **a;

mình cần sử dụng 1 biến hóa tạm để mang giá trị rồi gán vào thì vẫn k được

temp = a.array;this->array = temp;


Bạn đang xem: Cấp phát động cho mảng 2 chiều trên c

hell6w9rld (HelloWorld) October 9, 2016, 3:50pm #2
ức hiếp me?

*
Xem thêm: 102 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế Có Đáp Án, Access To This Page Has Been Denied

nicklauri (Khoa NTA) October 9, 2016, 3:54pm #3

Để cho nhỏ trỏ trỏ đến bé trỏ thì chỉ cần: int **a, *b; b = blablabla; *a = b; /* hoặc a=&b; */

#include #include int main(int argc, char **argv) int **a, *b, c; a = (int **) malloc(100); b = (int *) malloc(100); c = 69; b = &c; *(b + sizeof(int) + 1) = 996; // 2 cái đa số cho ra tác dụng giống nhau // *a = b; a = &b; printf("a<0><0> = %d ", a<0><0>); printf("a<0><1> = %d ", *(a<0> + sizeof(int) + 1)); return 0;Output:

a<0><0> = 69a<0><1> = 996Ví dụ kiên cố hơi khó hiểu ha

*
Vậy các bạn coi tại đây tạm đi :3
Xem thêm: Cách Tính Con Trai Con Gái Năm 2020 Cực Hay Bố Mẹ Hãy Áp Dụng Ngay

mình nhầm, ý mình là mình có 1 con trỏ **acon trỏ a này dùng làm trỏ cho 1 mảng nhỏ trỏ, mỗi nhỏ trỏ trỏ cho 1 mảng số nguyênmình dùng nó cấp phát động mang đến mảng 2 chiềuvà giờ để đưa giá trị của từng thành phần trong mảng thì làm như vậy nào, trong chương trình trên mình quan niệm lại hàm copy constructor thì vẫn bị lỗi


Ugh… Mình ko rành OOP C++ đề nghị mình chịu. Tôi chỉ lấy ví dụ nghỉ ngơi C thôi :3 Nói chứ chúng ta đợi những pro không giống đi, bài bác đăng chưa lâu mà

*