Bài tập tiếng anh về màu sắc

     

Giải bài bác tập Unit 9. What colour is it? (Đó là màu gì? ) trang 36 Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 3 Mới

A. PHONICS & VOCABULARY(Phát âm và Từ vựng)

1. Complete và say aloud(Hoàn thành và đọc to)


*

Hướng dẫn giải:

1. It

2. Orange

Tạm dịch:

1. Nó

2. Quả cam/ màu sắc cam

2. Find and circle the names of school things.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về màu sắc

(Tìm với khoanh tròn tên của những thứ vào trường học.)


*

*

*

Hướng dẫn giải:

2. Red

3. Black

4. Yellow

5. Blue

Tạm dịch:

1. Bút chì của mình là màu xanh lá cây.

2. Cặp sách của người sử dụng là màu sắc đỏ.

3. Cây viết mực của mình thì màu sắc đen.

4. Những cái thước kẻ của tớ thì color vàng.

5. Hầu hết cục tẩy của người sử dụng thì blue color da trời.

B. SENTENCE PATTERNS(Cấu trúc câu)

1. Read & match.(Đọc với nối)


*

Hướng dẫn giải:

1. C

2. D

3. B

4. A

Tạm dịch:

1. Cái cây bút đó của cậu bắt buộc không?

Vâng, đúng vậy.

2. Nó là màu gì?

Nó color cam.

3. Những cái bút chì sẽ là của cậu buộc phải không?

Vâng, đúng vậy.

Xem thêm: Ôn Tập Cuối Năm Đại Số 10 - Giải Bài Tập Đại Số 10: Ôn Tập Cuối Năm


4. Bọn chúng màu gì?

Chúng màu sắc nâu.

2. Read and complete.(Đọc với hoàn thành)

they"re / it"s / notebooks / are / pencil case

Nam:What colour is your(1) ________?

Mai:(2)________green.

Nam:Are those your(3)________?

Mai:No, they aren"t.

Nam:What colour(4)________your notebooks?

Mai:(5)________blue.

Hướng dẫn giải:

(1)pencil case

(2)It"s

(3)notebooks

(4)are

(5)They"re

Tạm dịch:

Nam: hộp bút của khách hàng màu gì?

Mai: Nó blue color lá cây.

Nam: bọn chúng là đầy đủ quyển vở của chúng ta phải không?

Mai: Không, bọn chúng không phải.

Nam: phần đa quyển vở của công ty màu gì?

Mai: Chúng màu xanh da trời da trời.

3. Put the words in order. Then read aloud.

Xem thêm: Ví Dụ Về Đạo Đức Kinh Doanh, Sự Cần Thiết Của Đạo Đức Kinh Doanh

(Sắp xếp những từ sau theo máy tự đúng. Tiếp đến đọc khổng lồ chúng.)


Hướng dẫn giải:

1. Is this your book?

2. What colour is your pen?

3. Are these your rulers?

4. What colour are your pencil sharpeners?

Tạm dịch:

1. Đây là cuốn sách của bạn phải không?

2. Cây viết mực của bạn màu gì?

3. Các cái thước này của công ty phải không?

4. Các chiếc gọt chì của khách hàng màu gì?

C. SPEAKING(Nói)

Read & reply(Đọc và đáp lại)


Tạm dịch:

a. Đây là bút chì của công ty phải không?


b. Bút chì của khách hàng màu gì?

c. Các cái bút mực này là của khách hàng phải không?

d. Mọi cục tẩy của mình màu vàng. Các cục tẩy của bạn màu gì?

D. READING(Đọc)

1. Read và complete.(Đọc và hoàn thành)

pens / those / notebook / colour / yellow

There are some school things on my desk. This is my school bag. It is (1) _______ .That is my (2)_______. It is blue. These are my (3)_______. They are black. (4)_______are my pencils. They are orange. What (5)_______ are your pencils?

Hướng dẫn giải:

1.yellow

2. Notebook

3. Pens

4. Those

5. Colour

Tạm dịch:

Có nhiều vật dụng học tập trong bàn học của tớ. Đây là cặp sách của tớ. Nó màu vàng. Đó là quyển vở của tớ. Nó blue color da trời. Đó là các cái bút mực của tớ. Nó màu sắc đen. Đây là những cái bút chì của tớ. Nó màu sắc cam. Những chiếc bút chì của bạn màu gì?

kimsa88
cf68