Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải võ văn nhị

     

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau thời điểm học xong, khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức triết lý áp dụng vào phần nhiệm vụ và các định khoản thực tế.Bạn vẫn xem: bài tập nguyên tắc kế toán có giải thuật võ văn nhị

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu ước 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ phạt sinh

1. Quý khách hàng trả tiền mua sắm chọn lựa chịu từ bỏ kỳ trước bởi tiền phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

bao gồm TK 131: 10.000

2. Cần sử dụng tiền gửi bank để cài đặt TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), túi tiền vận đưa bốc dỡ đơn vị chi không còn 220 tiền mặt (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

tất cả TK 112: 44.000

gồm TK 111: 220

3. Dùng tiền gởi NH trả nợ người chào bán 30.000 với rút về quĩ tiền phương diện 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

có TK 112: 50.000

4. Sử dụng tiền mặt trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 học tập kế toán ở chỗ nào tốt

tất cả TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người cung cấp 20.000

Nợ TK 331: 20.000

có TK 311: 20.000

6. Dùng tiền gởi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

bao gồm TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá cài 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền fan bán.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải võ văn nhị

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

bao gồm TK 331: 22.000

Yêu ước 2: phản ảnh vào thông tin tài khoản kế toán

*

*

*

*

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

bao gồm TK 3382: 140

bao gồm TK 3383: 1.260

gồm TK 3384: 210

gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

gồm TK 3382: 20

có TK 3383: 180

tất cả TK 3384: 30

bao gồm TK 3386: 10

Theo tín đồ lao động:

Nợ TK 334: 840

gồm TK 3383: 640

có TK 3384: 120

gồm TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho thêm vào 50.000

Nợ TK 627: 50.000

gồm TK 214: 50.000

5. Giá thành điện nước mua xung quanh 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển chi phí

- Kết chuyển ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

có TK 621: 20.000

bao gồm TK 622: 36.680

tất cả TK 627: 59.240

7. Nhập kho sản phẩm hoá, biết rằng giá trị thành phẩm chế dở thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm kết thúc trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

tất cả TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng phẳng tài khoản

Câu 5.3

Yêu ước 1: Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng mang lại SXKD là 80.000, vào đó

Dùng mang đến SX SP A: 40.000Dùng đến SX SP B: 30.000Dùng cho thống trị phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

tất cả TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương đề nghị trả cho CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của phần tử quản lý công ty lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

có TK 334: 53.000

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

bao gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng cho thêm vào 17.000; cỗ phận bán hàng 10.000; phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

tất cả TK 214: 42.000

5. Vào cuối kỳ kết gửi hết giá cả SX. Biết rằng túi tiền SX chung phân bổ cho từng nhiều loại SP theo chi phí lương người công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng giá thành sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ chi tiêu cho sản phẩm A: 22.100

Phân bổ túi tiền cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển giá cả sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

bao gồm TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

có TK 621 (B): 30.000)

gồm TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

gồm TK 622 (B): 12.300)

gồm TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm tiếp tế theo giá thành sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

bao gồm TK 154: 143.050

- Kết chuyển chi phí bán hàng, giá cả QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

bao gồm TK 641: 19.840

bao gồm TK 642: 27.300

Yêu mong 2: phản ánh vào tài khoản tổng hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

Câu 5.4

Yêu ước 1: Định khoản các nghiệp vụ tởm tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho khách hàng được người tiêu dùng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), khách hàng thanh toán 50% bằng tiền mặt, số còn lại ghi nợ.

Xem thêm: Một Thời Phổ Thông Full, Phim, Một Thời Phổ Thông Full

- Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

bao gồm TK 155: 30.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

gồm TK 511: 180.000

tất cả TK 333: 18.000

2. Tiền lương đề xuất trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, làm chủ doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho cỗ phận bán sản phẩm 15.000, thành phần quản lý công ty lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

bao gồm TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo xác suất quy định (giả định toàn thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

gồm TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách điện nước mua ngoài dùng cho bộ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), phần tử quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) đang thanh toán toàn thể bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

có TK 112: 23.100

6. Xác định kết quả kinh doan

- Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

tất cả TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

gồm TK 641: 49.800

- Kết chuyển bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

tất cả TK 642: 69.200

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

tất cả TK 421: 31.000

Yêu ước 2: phản chiếu vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và report kết quả gớm doanh

Câu 5.5

Yêu mong 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Sở hữu 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa tồn tại thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp để trả bằng tiền phương diện là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

gồm TK 111: 500.000

gồm TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

bao gồm TK 112: 5.000.000

3. Vật tư xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp cung ứng sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sinh hoạt phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách chi tiêu khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng chịu chi phí

Tiền lương buộc phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV và làm chủ SX

-Bộ phận cung cấp hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

tất cả TK 334: 5.800.000

tất cả TK 214: 2.000.000

gồm TK 111: 700.000

5. Thành phầm sản xuất hoàn thành được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

có TK 621: 10.000.000

bao gồm TK 622: 1.800.000

có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

bao gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất buôn bán 500 sản phẩm. Giá bán chưa có thuế bằng 1,4 giá chỉ thành, thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán toàn bộ bằng TGNH.

Xem thêm: Bộ Bộ Kinh Tâm Tập 29 - Oxford Picture Dictionary English

- Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

bao gồm TK 156: 7.100.000

- Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

bao gồm TK 511: 9.940.000

có TK 333: 994.000

7. Xác định kết quả kinh doanh

- Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

bao gồm TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển túi tiền bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

bao gồm TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

bao gồm TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

tất cả TK 911: 9.940.000

- Xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

có TK 911: 1.460.000

Yêu ước 2: Lập bảng phẳng phiu kế toán

Các bạn chưa thành thục định khoản kế toán rất có thể theo dõi đoạn phim dưới trên đây - video clip này vị Cô Lê Ánh hướng dẫn chi tiết giúp các chúng ta có thể hiểu cùng định khoản thành thạo.