Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải Năm 2022

     

Bài tập nguyên lý kế toán giúp đỡ bạn đọc khối hệ thống lại toàn cục các kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào nghiệp vụ và định khoản kế toán. Dưới đó là các dạng bài tập nguyên lý kế toán có giải mã để độc giả tham khảo

*

Bài tập nguyên lý kế toán gồm lời giải

Bài 1. Công ty ABC tất cả số dư đầu kỳ trên một vài tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1.TK tiền phương diện 10

2.TK chi phí gửi ngân hàng 20

3.TK bắt buộc thu quý khách 15

4.TK bắt buộc trả cho tất cả những người bán 20

5.TK nguyên vật liệu 5

6.TK sản phẩm hoá 30

7.TK vay và nợ mướn tài chính 27

8.TK cần trả người lao hễ 5

9.TK vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu 68

10.TK tài sản cố định hữu hình 40

Trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Mua vật liệu tiền không trả cho những người bán 2Vay ngắn hạn ngân sản phẩm trả nợ cho tất cả những người bán 10Chi tiền mặt trả lương công nhân viên cấp dưới 5Khách sản phẩm trả nợ thu bởi tiền mặt 12Đem tiền khía cạnh gửi ngân hàng 10Mua hàng hoá giao dịch thanh toán bằng chi phí gửi bank 6Dùng tiền gửi bank trả nợ cho tất cả những người bán 4

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 bao gồm TK331: 2Nợ TK331: 10 tất cả TK341: 10Nợ TK334: 5 tất cả TK111: 5Nợ TK111: 12 có TK131: 12Nợ TK112: 10 có TK111: 10Nợ TK156: 6 có TK112: 6Nợ TK331: 4 có TK112: 4

»»»» đánh giá Khóa học Kế Toán Online tốt Nhất

Bài 2. Tại doanh nghiệp lớn sản xuất có tình hình như sau: Số liệu vào đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi ngân hàng 20.000.000Phải thu của công ty 16.000.000Nguyên liệu, vật liệu 17.000.000Chi giá tiền sản xuất sale dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn đầu tư của chủ thiết lập 80.000.000Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa bày bán 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay với nợ mướn tài bao gồm 9.000.000Phải trả cho tất cả những người bán 15.000.000Tài sản cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết đồ vật liệu:  t/t là gì

o vật tư A: 9.000kg x 1.000đ/kg

o vật tư B: 1.600 lít x 5.000đ/l chi tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ phạt sinh những nghiệp vụ sau:

1.Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá tải 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, không trả tiền bạn bán, giá cả vận đưa 100.000đ trả bởi tiền mặt

2.Mua vật liệu B nhập kho 2.400 lít; giá cài đặt 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, không trả tiền người bán, túi tiền vận đưa 120.000đ trả bằng tiền mặt

3.Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá chỉ 15.000.000đ để tiếp tế sản phẩm

4.Xuất kho vật tư B: 3.000 lít; trị giá chỉ 15.070.000đ để thêm vào sản phẩm

5.Vay ngắn hạn để trả nợ người bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương bắt buộc trả:

o Công nhân cung ứng sản phẩm: 20.000.000đ

o Nhân viên làm chủ phân xưởng: 1.000.000đ

o nhân viên bán hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên cai quản doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên dùng để sản xuất sản phẩm: 1.800.000đ

o dùng cho việc làm chủ sản xuất: 200.000đ

o dùng cho thành phần bán hàng: 400.000đ

o sử dụng cho phần tử quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8.Chi chi phí khác trả bằng tiền phương diện 1.800.000đ, tính cho:

o bộ phận sản xuất: 1.000.000đ

o bộ phận bán hàng: 300.000đ

o bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, cho biết giá cả sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn mặt hàng bán: 54.800.000đ; bán trực tiếp đến khách hàng; giá bán 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán; không thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh?

b.Xác định kết quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

 Có TK 627: 4.000.000

Tổng giá thành sản phẩm sản xuất kết thúc trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định hiệu quả kinh doanh:

Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết chuyển chi phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN yêu cầu nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết chuyển thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết chuyển lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK421: 9.120.000

Trên đây là dạng bài tập nguyên lý kế toán tất cả lời giải. Hy vọng bài viết hữu ích với chúng ta đọc.