Bài tập access có lời giải

     

N THI S 1 Thi gian lm bi : 120 pht Cu 1 : Thit k bng - to mi quan lại h - Nhp d liu vo bng theo cc yu cu sau - khachhang : MAKH(T,4); TENKHACH(T,10); DIACHI(T,40) - Sudung : MASD(T,2); LOAISD(T,15); DONGIA(N,Int) - Chitiet : MASD(T,2); MAKH(T,4); SOKW(N,Int); THANHTIEN(N,Double)

Cu 2 : lớn cc Query thc hin cc yu cu sau 1. Tnh ct THANHTIEN trong bng CHITIET bit THANHTIEN = SOKW*DONGIA, nu SOKW;0,95;1) Save query t tn Query1 b. U tin to lớn mt truy cả nước ph (Query 2phu) tnh tng s tin thu c ca tng tuyn : a bng QUERY1 vo tham gia truy cả nước Chn field matuyen (group by), tongtien: thanhtien (sum). - to lớn mt truy toàn nước tm tm S tin thu nhiu nht : a bng Query 2phu vo thâm nhập truy nước ta chn field tongtien (MAX) chn ch SQL VIEW copy cu lnh SQL (b du ;) ng truy việt nam tm khng công nhân SAVE. - khổng lồ truy cả nước chnh tm tuyn ng thu c nhiu tin nht : Chn Query 2phu v bng tuyenduong a vo li truy toàn nước cc field MATUYEN; TENTUYEN; TONGTIEN ti phn criteria ca tongtien dn cu lnh copy vo trong cp du ngoc n. C. A bng DMXE vo tham gia truy việt nam a cc field MAXE; TENXE; TENLAIXE; SOCHO vo li QBE. Trong phn Criteria ca MAXE nhp cu lnh sau : NOT IN (SELECT NHATTRINH.MAXE FROM NHATTRINH) SAVE QUERY d. A bng DMXE vo gia nhập truy vn chn loi truy vn Append query nhp X005; 611080; LI; 45 vo field Chn MAXE; TENXE; TENLAIXE; SOCHO trong phn append to lớn Click lnh Run SAVE query Cu 3 : To size TONGHOP a. Click create size by using wizard ln lt chn cc field MATUYEN, TENTUYEN; SOKM; GIAVE (bng tuyenduong); MAXE (bng query1); TENXE; TENLAIXE (bng MAXE); SOVE THANHTIEN (query1) Click Next click Next click Next Chn kiu Industrial click next t tn form chnh l THVTK; size ph THVTK subforrm click finish. B. V ch thiết kế view sa i thit k li ging nh trong bi c. Right click text box MATUYEN Change to combo box Right click text box MATUYEN Properties data xa trng Control source nhp cu lnh SELECT 18

-

TUYENDUONG.MATUYEN FROM TUYENDUONG; (c du chm phy cui cu lnh) nhp BD01 vo default value (xem hnh minh ha trang sau) Click event chn After Update Code builder nhp on code sau vo gia Private sub v end sub

Dim rs As Object phối rs = Me.Recordset.Clone rs.FindFirst " = "" & Me! & """ If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmarkd. Lớn cc nt lnh bng Wizard (khng nn s dng code) e. Chn phn form footer ca subform to lớn mt textbox rightclick chn properties chn th OTHER t tn TONGCON vào phn NAME ng hp thoi properties nhp cng thc =SUM() vo textbox TONGCON V textbox tng tin trn size chnh nhp cng thc = .Form!TONGCON Cu 4 : to lớn bo teo THEO DI NHT TRNH a. Click create REPORT by using wizard ln lt chn cc field SONT, NGAY; MAXE (bng nhattrinh); TENLAIXE (bng dmxe); MATUYEN(bng QUERY1); TENTUYEN, SOKM (tuyenduong); SOVE, THANHTIEN(QUERY1) Click Next click Next click Next Click chn Summary option nh du kim vo phn Sum - thanhtien click OK CLick Next Chn kiu Align Left 2 CLick Next Chn hnh thc Bold t tn mang đến report THEODOINHATTRINH Click Finish b. Tr v ca s kiến thiết trnh by report nh hnh sau

Cu 5 : to lớn menu (Xem li hng dn trong Hng doanh nghiệp gii s 2) 19

TRNG CAO NG gớm T K THUT BNH DNG

N THI S 5 Thi gian lm bi : 120 pht Cu 1 : Thit k bng - to mi quan lại h - Nhp d liu vo bng theo cc yu cu sau - Nxkho : SOHD(T,4); NGAY(D,Short date); LOAIHD(T,1);. - Dmkho : MAKHO(T,3); TENKHO(T,20); DIACHI(T,30). - Dmhh : MAHH(T,4); TENHH(T;25); DONGIA(N,Single) - CTNX : SOHD(T,4);MAHH(T;4);MAKHO(T;3); SOLUONG(N;Integer)

Cu 2 : to lớn Query thc hin nhng yu cu sau 1. Tnh thnh tin mang lại cc hng ha xut bn, gm cc thng tin sau : SOHD; MAHH; MAKHO; SOLUONG; THANHTIEN vi thanhtien tnh theo cng thc : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA vi iu kin nu SOLUONG>=300 c gim 10% . 2. Thng tin danh sch nhng mt hng ng k nhng cha nhp/xut : MAHH; TENHH, DONGIA 3. Tm danh sch kho nhp nhiu tin hng nht : MAKHO; TENKHO; DIACHI; TSTIEN 4. Lớn truy đất nước hình chữ s tng hp th hin thng tin nh sau :

Cu 3 : To form THEODOIHANGHOA nh hnh trang sau, yu cu : 20

1. Thit k size ng yu cu. 2. MAHANG, MAKHO dng bộ combo box; TENHANG; DONGIA, TENKHO, DIACHI, SOLUONG, THANHTIEN t ng hin th. 3. Khổng lồ cng thc tnh tng tin- Yu cu : tng tin t ng cp nht lúc d liu vào forrm con thay i 4. Cc nt lnh thc hin ng chc nng, nt xa c cnh bo ting Vit.

Cu 4 : to lớn bo teo HOADON nh hnh sau :

Cu 5 : To form dieukhien nh hnh sau , yu cu khi chn i tng v nhn nt thc hin s kch hot i tng tng ng.

21

22

HNG dn GII N THI S 05 Cu 1 : a. Thit k bng d liu : - Bng NXKHO : Vi SOHD chn Require = YES; Index = Yes, no duplicate.


Bạn đang xem: Bài tập access có lời giải


Xem thêm: Top 25 Bài Phân Tích Tác Phẩm Chữ Người Tử Tù ", Dàn Ý Phân Tích Truyện Chữ Người Tử Tù


Xem thêm: Tìm Kiểu Tóc Phù Hợp Với Khuôn Mặt Nam Giới, Các Kiểu Tóc Phù Hợp Với Từng Khuôn Mặt Nam


(t kha SOHD) - Bng DMKHO : Vi MAKHO chn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (t kha MAKHO) - Bng DMHH : Vi MAHH chn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (t kha MAHH) - Bng CTNX : Vi SOHD; MAHH; MAKHO chn Require = YES; Index = Yes, duplicates OK (t kha SOHD; MAHH; MAKHO) b. Lớn mi quan h : khổng lồ mi quan tiền h nh hnh sau

-

Right click trn bng CTNX chn Table kiến thiết chn SOHD Click th Lookup Click phn display Control chn bộ combo box trong phn Row Source click chn bng NXKHO Chn MAHH Click th Lookup Click phn display Control chn bộ combo box vào phn Row Source click chn bng DMHH click chn MAKHO Click th Lookup Click phn display Control chn bộ combo box vào phn Row Source click chn bng DMKHO Click nt Save Close thit k bng ng ca s to mi quan liêu h. C. Nhp d liu : Nhp bng NXKHO DMKHO DMHH CTNX. Cu 2 : Thc hin cc query a. Chn cc bng thâm nhập truy nước ta CTNX; DMHH a cc field SOHD, MAHH, MAKHO, SOLUONG; THANHTIEN : **IIf(>=300;0,9;1) vao li QBE SAVE QUERY vi tn QUERY1 b. A bng DMHH vo gia nhập truy nước ta a cc field MAHH; TENHH; DONGIA vo li QBE. Vào phn Criteria ca MAHH nhp cu lnh sau : NOT IN (SELECT CTNX.MAHH FROM CTNX) c. U tin to mt truy đất nước hình chữ s ph (Query 3phu) tnh tng s tin hng ca tng kho : a bng QUERY1 vo gia nhập truy toàn nước Chn field MAKHO (group by), TONGTIEN: THANHTIEN (sum). - khổng lồ mt truy vn tm tm S tin hng nhiu nht : a bng Query 3phu vo thâm nhập truy đất nước hình chữ s chn field tongtien (MAX) chn ch SQL VIEW copy cu lnh SQL (b du ;) ng truy vn tm khng công nhân SAVE. - lớn truy vn chnh tm kho nhp nhiu tin hng nht : Chn Query 3phu v bng DMKHO a vo li truy việt nam cc field MAKHO; TENKHO; DIACHI; TONGTIEN ti phn criteria ca TONGTIEN dn cu lnh copy vo vào cp du ngoc n. D. A bng CTNX; DMHH; DMKHO vo thâm nhập truy nước ta Chn loi truy việt nam l Crosstab query Chn field a vo li QBE : MAHH; TENHH (group by Row heading), TENKHO (groupby column heading); SOLUONG (sum - value). Cu 3 : To khung THEODOI a. Click create size by using wizard ln lt chn cc field MAHH, TENHANG; DONGIA (bng DMHH); SOHD; MAKHO (bng QUERY1); TENKHO; DIACHI (bng DMKHO); SOLUONG THANHTIEN (bng QUERY1) Click Next click Next click Next Chn kiu Industrial click next t tn khung chnh l THEODOIHANGHOA, form ph l TDHH subform click finish. B. V ch thiết kế view sa i thit k li ging nh vào bi 23

c. Right click text box MAHH Change to bộ combo box Right click text box MAHH Properties data xa trng Control source click chn Row source nhp cu lnh SELECT DMHH.MAHH FROM DMHH; (c du chm phy cui cu lnh) nhp A001 vo mặc định value (xem hnh minh ha trang sau) Click sự kiện chn After Update Code builder nhp on code sau vo gia Private sub v kết thúc sub

Dim rs As Object set rs = Me.Recordset.Clone rs.FindFirst " = "" & Me! & """ If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmarkd. Khổng lồ cc nt lnh bng Wizard (khng nn s dng code), ring nt xa lớn bng Macro ging nh hng doanh nghiệp trong Bi n thi s 01 e. Chn phn form footer ca subform to lớn mt textbox rightclick chn properties chn th OTHER t tn TONGCON vào phn NAME ng hp thoi properties nhp cng thc =SUM() vo textbox TONGCON V textbox tng tin trn form chnh nhp cng thc = .Form!TONGCON Cu 4 : khổng lồ bo teo HOADON a. Click create REPORT by using wizard ln lt chn cc field SOHD, NGAY; LOAIHD (bng NXKHO); MAHH (bng QUERY1); TENKHO(bng DMKHO); TENHH(bng DMHH), SOLUONG (bng QUERY1); DONGIA (bng DMHH), THANHTIEN(bng QUERY1) Click Next click Next click Next Click chn Summary option nh du kim vo phn SUM - THANHTIEN click OK CLick Next Chn kiu Align Left 2 CLick Next Chn hnh thc Bold t tn cho report HOADON Click Finish b. Tr v ca s kiến thiết trnh by report nh hnh sau, vào phn Textbox LOAIHD nhp cng thc sau : =IIf(DLookUp("LOAIHD";"NXKHO";"SOHD=REPORT.SOHD")="N";"NHP";"XUT")

Cu 5 : To size DIEUKHIEN 24

-

-

Click Create size in thiết kế View to Label CHNG TRNH Click chn Option Group vào hp cng c v Option Group trn mn hnh vào ca s Wizard ln lt nhp 3 hng : M form theo di; M Bo teo ha n; Thot Click Next Click chn I dont want a mặc định click Next click Next Click chn check BOX Click Finish. Xa label Frame1 Right click trn ng khung ca Option Group chn Properties click Other t tn DIEUKHIEN vào Name to nt lnh thc hin (khng dng Wizard) Right Click nt lnh chn Properties Events On Click Macro Builder t tn Macro l DIEUKHIEN . Click View Conditions nhp Macro nh cc hnh sau

-

Click save close macro tr v ca s form. Chuyn qua ch View ta c c bng iu khin nh hnh sau

25

26

TRNG CAO NG kinh T K THUT BNH DNG ----------------------------- N THI HT MN MS ACCESS S 6 THI GIAN : 120 PHT 1. To lớn cc bng , thit lp ngươi quan h v nhp d liu vo bng theo yu cu sau a. Bng Nhaxuatban: MANXB(T,4); TENNXB(T,40) b. Bng Tacpham :MATP(T,4); TENTP(T,40); MANXB(T;4); TACGIA(T; 50); TSLUONG(N;Integer); NGAYNHAP(D;Short date) c. Bng The : MATHE(T,4); TENBANDOC(T;40); DIACHI(T;50); SODT(T;10) d. Bng Chitietthe : MATHE(T,4); MATP(T,4); NGAYMUON(D;Short date); NGAYTRA(D;Short date)